Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. aprílu 2012

24. apríla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. apríla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 227,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. apríl 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,3 mld. USD 0,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 18,5 mld. EUR na 328,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,6 mld. EUR na 869,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 3,5 mld. EUR na 155,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 38,8 mld. EUR na 152,0 mld. EUR. V stredu 18. apríla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 55,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 51,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 214 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 2,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 775,6 mld. EUR (v porovnaní so 742,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 281,1 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných počas sledovaného týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 20. apríla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,8 mld. EUR a 10,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 35,5 mld. EUR na 93,5 mld. EUR.

Ostatné

V týždni končiacom sa 20. apríla 2012 sa uskutočnila účtovná reklasifikácia s cieľom zharmonizovať vykazovanie núdzového poskytovania likvidity (Emergency Liquidity Assistance – ELA) centrálnymi bankami Eurosystému domácim úverovým inštitúciám v rámci položky ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách (položka 6 na strane aktív). Predovšetkým táto skutočnosť je dôvodom poklesu stavu ostatných cenných papierov (položka 7.2 na strane aktív) o 18,5 mld. EUR, poklesu stavu ostatných aktív (položka 9 na strane aktív) o 105,6 mld. EUR, ako aj zvýšenia stavu ostatných pohľadávok voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách (položka 6 na strane aktív) o 121,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 706 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 240 381 712
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 122 20
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 154 258 693
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 618 105
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 271 −835
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 271 −835
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 142 714 −5 268
5.1 Hlavné refinančné operácie 51 775 −3 587
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 090 626 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 311 −1 682
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 183 692 121 143
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 609 674 −18 037
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 148 468
7.2 Ostatné cenné papiere 328 526 −18 506
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 131 0
9 Ostatné aktíva 252 923 −105 570
Úhrn aktív 2 967 109 −7 750
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 869 653 −4 639
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 084 186 −2 026
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 93 498 −35 520
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 775 650 32 825
2.3 Termínované vklady 214 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 037 670
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 388 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 166 552 −3 256
5.1 Verejná správa 155 266 −3 523
5.2 Ostatné záväzky 11 286 266
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 522 −319
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 819 223
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 587 741
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 587 741
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 215 708 1 513
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 532 13
Úhrn pasív 2 967 109 −7 750
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá