Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. aprill 2012

24. aprill 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. aprillil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 227,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. aprill 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,3 miljardit USA dollarit 0,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 18,5 miljardi euro võrra 328,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 4,6 miljardi euro võrra 869,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,5 miljardi euro võrra 155,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 38,8 miljardi euro võrra 152 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. aprillil 2012 möödus 55,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 51,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 214 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 775,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 742,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 281,1 miljardi euroni. Kasvu tingis nädala jooksul ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 20. aprillil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,8 miljardi ja 10,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 35,5 miljardi euro võrra 93,5 miljardi euroni.

Muud küsimused

20. aprillil 2012 lõppenud nädalal toimus raamatupidamises ümberklassifitseerimine, et ühtlustada eurosüsteemi keskpankade poolt euroala krediidiasutustele antud erakorralise likviidsusabi kajastamist kirjes „ Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu” (varade kirje 6). Peamiselt seetõttu vähenes nii muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) kui ka muude varade (varade kirje 9) maht vastavalt 18,5 miljardi ja 105,6 miljardi euro võrra ning muude nõuete maht eurodes euroala krediidiasutuste vastu (varade kirje 6) suurenes 121,1 miljardi euro võrra.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 706 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 240 381 712
2.1 Nõuded RVFle 86 122 20
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 154 258 693
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 54 618 105
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 271 −835
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 271 −835
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 142 714 −5 268
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 51 775 −3 587
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 090 626 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 311 −1 682
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 183 692 121 143
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 609 674 −18 037
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 148 468
7.2 Muud väärtpaberid 328 526 −18 506
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 131 0
9 Muud varad 252 923 −105 570
Varad kokku 2 967 109 −7 750
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 869 653 −4 639
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 084 186 −2 026
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 93 498 −35 520
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 775 650 32 825
2.3 Tähtajalised hoiused 214 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 037 670
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 388 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 166 552 −3 256
5.1 Valitsussektor 155 266 −3 523
5.2 Muud kohustused 11 286 266
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 522 −319
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 819 223
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 587 741
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 587 741
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 215 708 1 513
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 532 13
Kohustused kokku 2 967 109 −7 750
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid