Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 april 2012

24 april 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 april 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 227,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 april 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,3 miljarder USD 0,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 18,5 miljarder EUR till 328,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,6 miljarder EUR till 869,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,5 miljarder EUR till 155,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 38,8 miljarder EUR till 152 miljarder EUR. Onsdagen den 18 april 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 55,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 51,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 214 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 775,6 miljarder EUR (jämfört med 742,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 281,1 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer under veckan. Under den vecka som slutade den 20 april 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,8 miljarder EUR respektive 10,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 35,5 miljarder EUR till 93,5 miljarder EUR.

Övrigt

Under veckan som slutade den 20 april 2012 ägde en omklassificering i balansräkningen rum för att harmonisera upplysningar om nödkrediter från Eurosystemeets centralbanker till inhemska kreditinstitut under övriga fordringar i euro på kreditinstitut hemmahörande i euroområdet (post 6 på tillgångssidan). Detta förklarar huvudsakligen minskningen i andra värdepapper (post 7.2 på tillgångssidan) på 18,5 miljarder EUR, minskningen i övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan) på 105,6 miljarder EUR, samt ökningen i övriga fordringar i euro på kreditinstitut hemmahörande i euroområdet (post 6 på tillgångssidan) på 121,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.706 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 240.381 712
2.1 Fordringar på IMF 86.122 20
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 154.258 693
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.618 105
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.271 −835
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.271 −835
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.142.714 −5.268
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 51.775 −3.587
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.090.626 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 311 −1.682
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 183.692 121.143
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 609.674 −18.037
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.148 468
7.2 Andra värdepapper 328.526 −18.506
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.131 0
9 Övriga tillgångar 252.923 −105.570
Summa tillgångar 2.967.109 −7.750
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 869.653 −4.639
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.084.186 −2.026
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 93.498 −35.520
2.2 Inlåningsfacilitet 775.650 32.825
2.3 Inlåning med fast löptid 214.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.037 670
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.388 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 166.552 −3.256
5.1 Offentliga sektorn 155.266 −3.523
5.2 Övriga skulder 11.286 266
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.522 −319
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.819 223
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.587 741
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.587 741
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 215.708 1.513
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.532 13
Summa skulder 2.967.109 −7.750
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media