Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 kwietnia 2012 r.

24 kwietnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 kwietnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 227,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19 kwietnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,3 mld USD 0,9 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 18,5 mld EUR do poziomu 328,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,6 mld EUR do poziomu 869,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 3,5 mld EUR do poziomu 155,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 38,8 mld EUR do poziomu 152 mld EUR. W środę 18 kwietnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 55,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 51,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 775,6 mld EUR (wobec 742,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 281,1 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które zostały rozliczone w ciągu tego tygodnia. W związku z tym w tygodniu zakończonym 20 kwietnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,8 mld i 10,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 35,5 mld EUR do poziomu 93,5 mld EUR.

Pozostałe zagadnienia

W tygodniu zakończonym 20 kwietnia 2012 r. dokonano zmiany klasyfikacji księgowej, aby zharmonizować wykazywanie awaryjnego wsparcia płynnościowego (ELA), udzielanego przez banki centralne Eurosystemu krajowym instytucjom kredytowym, w pozycji pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro (pozycja aktywów 6). Jest to główną przyczyną spadku zasobów pozostałych papierów wartościowych (pozycja aktywów 7.2) o 18,5 mld EUR, obniżenia się stanu pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9) o 105,6 mld EUR oraz wzrostu pozostałych należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro (pozycja aktywów 6) o 121,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.706 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 240.381 712
2.1 Należności od MFW 86.122 20
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 154.258 693
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 54.618 105
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.271 −835
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.271 −835
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.142.714 −5.268
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 51.775 −3.587
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.090.626 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 311 −1.682
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 183.692 121.143
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 609.674 −18.037
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.148 468
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 328.526 −18.506
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.131 0
9 Pozostałe aktywa 252.923 −105.570
Aktywa razem 2.967.109 −7.750
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 869.653 −4.639
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.084.186 −2.026
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 93.498 −35.520
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 775.650 32.825
2.3 Depozyty terminowe 214.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.037 670
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.388 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 166.552 −3.256
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 155.266 −3.523
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.286 266
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 76.522 −319
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.819 223
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.587 741
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.587 741
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 215.708 1.513
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.532 13
Pasywa razem 2.967.109 −7.750
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami