Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani raèunovodski izkaz Eurosistema na dan 20. aprila 2012

24. april 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je konèal 20. aprila 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij poveèevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 227,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. april 2012 7-dnevna povratna transakcija za poveèevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,3 mrd USD 0,9 mrd USD

Transakcije za poveèevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o zaèasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 18,5 milijarde EUR na 328,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,6 milijarde EUR na 869,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,5 milijarde EUR na 155,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 38,8 milijarde EUR na 152 milijard EUR. V sredo, 18. aprila 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 55,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 51,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 214 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 2 milijardama EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 775,6 milijarde EUR (v primerjavi s 742,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se poveèala za 0,5 milijarde EUR na 281,1 milijarde EUR. Poveèanje je rezultat nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, ki so bili poravnani tekom tedna. Tako je v tednu, ki se je konèal 20. aprila 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 10,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoèi raèuni kreditnih institucij euroobmoèja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekoèih raèunov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 35,5 milijarde EUR na 93,5 milijarde EUR.

Drugo

V tednu, ki se je konèal 20. aprila 2012, je bila izvedena raèunovodska prerazvrstitev vrednostnih papirjev z namenom harmonizacije usklajevanja izredne likvidnostne pomoèi (ELA), ki jo centralne banke Eurosistema nudijo domaèim kreditnim institucijam kot druge terjatve do kreditnih institucij euroobmoèja v eurih (postavka sredstev 6). To pojasnjuje predvsem padec drugih vrednostnih papirjev (postavka sredstev 7,2) v višini 18,5 milijarde EUR, padec drugih sredstev (postavka sredstev 9) v višini 105,6 milijarde EUR ter porast drugih terjatev do kreditnih institucij euroobmoèja v eurih (postavka sredstev 6) v višini 121,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.706 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 240.381 712
2.1 Terjatve do MDS 86.122 20
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 154.258 693
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.618 105
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.271 −835
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.271 −835
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.142.714 −5.268
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 51.775 −3.587
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.090.626 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 311 −1.682
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 183.692 121.143
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 609.674 −18.037
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.148 468
7.2 Drugi vrednostni papirji 328.526 −18.506
8 Dolg širše države v EUR 31.131 0
9 Druga sredstva 252.923 −105.570
Skupaj sredstva 2.967.109 −7.750
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 869.653 −4.639
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.084.186 −2.026
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 93.498 −35.520
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 775.650 32.825
2.3 Vezane vloge 214.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.037 670
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.388 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 166.552 −3.256
5.1 Širša država 155.266 −3.523
5.2 Druge obveznosti 11.286 266
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 76.522 −319
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.819 223
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.587 741
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.587 741
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 215.708 1.513
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.532 13
Skupaj obveznosti 2.967.109 −7.750
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije