Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. dubnu 2012

24. dubna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. dubna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 227,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. dubna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,3 mld. USD 0,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 18,5 mld. EUR na 328,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 4,6 mld. EUR na 869,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 3,5 mld. EUR na 155,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 38,8 mld. EUR na 152 mld. EUR. Ve středu 18. dubna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 55,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 51,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 214 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 0,3 mld. EUR (oproti 2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 775,6 mld. EUR (oproti 742,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 281,1 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které byly ve sledovaném týdnu vypořádány. V týdnu končícím 20. dubna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,8 mld. EUR, resp. 10,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 35,5 mld. EUR na 93,5 mld. EUR.

Ostatní

V týdnu končícím 20. dubna 2012 proběhla účetní reklasifikace s cílem harmonizovat vykazování nouzové likvidity (Emergency Liquidity Assistance – ELA), poskytované centrálními bankami Eurosystému domácím úvěrovým institucím, pod položkou ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny (položka 6 na straně aktiv). Tento krok vysvětluje zejména pokles ostatních cenných papírů (položka 7.2 na straně aktiv) o 18,5 mld. EUR, pokles ostatních aktiv (položka 9 na straně aktiv) o 105,6 mld. EUR i zvýšení ostatních pohledávek v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny (položka 6 na straně aktiv) o 121,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 706 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 240 381 712
2.1 Pohledávky za MMF 86 122 20
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 154 258 693
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 618 105
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 271 −835
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 271 −835
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 142 714 −5 268
5.1 Hlavní refinanční operace 51 775 −3 587
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 090 626 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 311 −1 682
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 183 692 121 143
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 609 674 −18 037
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 148 468
7.2 Ostatní cenné papíry 328 526 −18 506
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 131 0
9 Ostatní aktiva 252 923 −105 570
Aktiva celkem 2 967 109 −7 750
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 869 653 −4 639
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 084 186 −2 026
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 93 498 −35 520
2.2 Vkladová facilita 775 650 32 825
2.3 Termínované vklady 214 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 037 670
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 388 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 166 552 −3 256
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 155 266 −3 523
5.2 Ostatní závazky 11 286 266
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 522 −319
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 819 223
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 587 741
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 587 741
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 215 708 1 513
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 532 13
Pasiva celkem 2 967 109 −7 750
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média