Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 20. aprīlī

2012.24.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 227.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 19. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.3 mljrd. ASV dolāru 0.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 18.5 mljrd. euro (līdz 328.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 869.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 155.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 38.8 mljrd. euro (līdz 152 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 18. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 55.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 51.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 214 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 775.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 742.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 281.1 mljrd. euro). Pieaugums skaidrojams ar pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas tika veikti šajā nedēļā. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros turēto portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.8 mljrd. euro un 10.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35.5 mljrd. euro (līdz 93.5 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. aprīlī, tika veikta grāmatvedības pārklasificēšana, lai saskaņotu informācijas sniegšanu par ārkārtas likviditātes palīdzību, ko Eurosistēmas centrālās bankas sniedz savas valsts kredītiestādēm, uzrādot to kā pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm (6. aktīvu postenis). Tas pamatā izskaidro pārējo vērtspapīru (7.2. aktīvu postenis) samazinājumu par 18.5 mljrd. euro, pārējo aktīvu (9. aktīvu postenis) samazinājumu par 105.6 mljrd. euro, kā arī pārējo prasību euro pret euro zonas kredītiestādēm (6. aktīvu postenis) pieaugumu par 121.1 mljrd. euro.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,706 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 240,381 712
2.1 SVF debitoru parādi 86,122 20
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 154,258 693
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,618 105
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,271 −835
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,271 −835
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,142,714 −5,268
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 51,775 −3,587
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,090,626 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 311 −1,682
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 183,692 121,143
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 609,674 −18,037
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,148 468
7.2 Pārējie vērtspapīri 328,526 −18,506
8 Valdības parāds euro 31,131 0
9 Pārējie aktīvi 252,923 −105,570
Kopā aktīvi 2,967,109 −7,750
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 869,653 −4,639
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,084,186 −2,026
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 93,498 −35,520
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 775,650 32,825
2.3 Termiņnoguldījumi 214,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,037 670
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,388 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 166,552 −3,256
5.1 Saistības pret valdību 155,266 −3,523
5.2 Pārējās saistības 11,286 266
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,522 −319
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,819 223
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,587 741
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,587 741
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 215,708 1,513
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,532 13
Kopā pasīvi 2,967,109 −7,750
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem