Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 april 2012

24 april 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 april 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 227,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 april 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,3 miljard USD 0,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 18,5 miljard naar EUR 328,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,6 miljard naar EUR 869,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,5 miljard naar EUR 155,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 38,8 miljard naar EUR 152 miljard. Op woensdag 18 april 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 55,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 51,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 214 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 775,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 742,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 281,1 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties die gedurende de week werden verrekend. In de week die eindigde op 20 april 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,8 miljard en EUR 10,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 35,5 miljard naar EUR 93,5 miljard.

Overige aangelegenheden

In de week die eindigde op 20 april 2012 heeft een boekhoudkundige herclassificatie plaatsgevonden om de publicatie van de door de centrale banken van het Eurosysteem aan binnenlandse kredietinstellingen verstrekte "Emergency Liquidity Assistance" onder Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 6) te harmoniseren. Dit verklaart grotendeels de daling van Overige waardepapieren (actiefpost 7.2) met EUR 18,5 miljard, de daling van Overige activa (actiefpost 9) met EUR 105,6 miljard en ook de stijging van Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 6) met EUR 121,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.706 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 240.381 712
2.1 Vorderingen op het IMF 86.122 20
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 154.258 693
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.618 105
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.271 −835
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.271 −835
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.142.714 −5.268
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 51.775 −3.587
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.090.626 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 311 −1.682
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 183.692 121.143
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 609.674 −18.037
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.148 468
7.2 Overige waardepapieren 328.526 −18.506
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.131 0
9 Overige activa 252.923 −105.570
Totaal activa 2.967.109 −7.750
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 869.653 −4.639
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.084.186 −2.026
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 93.498 −35.520
2.2 Depositofaciliteit 775.650 32.825
2.3 Termijndeposito's 214.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.037 670
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.388 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 166.552 −3.256
5.1 Overheid 155.266 −3.523
5.2 Overige verplichtingen 11.286 266
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.522 −319
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.819 223
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.587 741
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.587 741
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 215.708 1.513
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.532 13
Totaal passiva 2.967.109 −7.750
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media