Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 януари 2012 г.

10 януари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 6 януари 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,6 млрд. евро до 271,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
5 януари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 6,2 млрд. щатски долара
5 януари 2012 г. 14-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 33 млрд. щатски долара -
5 януари 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,4 млрд. щатски долара 25,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 344,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,9 млрд. евро до 883,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14 млрд. евро до 79,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 77,6 млрд. евро до 160,1 млрд. евро. На 4 януари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 144,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 130,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 211,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 14,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 463,6 млрд. евро (при 413,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 274,8 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 6 януари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 213,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 58,7 млрд. евро и 3,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 67,1 млрд. евро до 156,5 млрд. евро.

Други въпроси

Във връзка с консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 30 декември 2011 г. следва да се отбележи, че другите задължения (статия 10 от пасивите) са намалели с 0,1 млрд. евро, а задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) са се увеличили със същата стойност вследствие на прехвърлянето на салдо към съответния контрагент от една централна банка на Евросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 455 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 002 1 381
2.1 Вземания от МВФ 85 651 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 351 1 385
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 95 647 −2 580
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 24 565 −789
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 24 565 −789
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 835 978 −27 590
5.1 Основни операции по рефинансиране 130 622 −14 133
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 703 894 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 391 −13 432
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 71 −26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 838 −11 814
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 618 969 331
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 274 829 975
7.2 Други ценни книжа 344 140 −644
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 926 0
9 Други активи 342 491 −6 694
Общо активи 2 687 871 −47 757
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 883 745 −4 931
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 832 377 −17 101
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 156 466 −67 072
2.2 Депозитно улеснение 463 565 49 683
2.3 Срочни депозити 211 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 845 −211
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 066 −1 356
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 90 723 10 997
5.1 Сектор „Държавно управление“ 79 632 14 043
5.2 Други задължения 11 091 −3 046
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 124 355 −32 518
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 648 1 082
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 364 −663
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 364 −663
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 210 118 −3 280
11 Сметки за преоценка 394 031 0
12 Капитал и резерви 81 503 14
Общо пасиви 2 687 871 −47 757
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите