Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 januari 2012

10 januari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 januari 2012 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljard EUR till 271,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
5 januari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 6,2 miljarder USD
5 januari 2012 14-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 33 miljarder USD -
5 januari 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,4 miljarder USD 25,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 344,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,9 miljard EUR till 883,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14 miljarder EUR till 79,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 77,6 miljarder EUR till 160,1 miljarder EUR. Onsdagen den 4 januari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 144,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 130,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 211,5 miljarder EUR erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,4 miljarder EUR (jämfört med 14,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 463,6 miljarder EUR (jämfört med 413,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 274,8 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, samt inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 6 januari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 213,1 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 58,7 miljarder EUR respektive 3,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 67,1 miljarder EUR till 156,5 miljarder EUR.

Övrigt

Angående Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 30 december 2011, bör det noteras att övriga skulder (post 10 på skuldsidan) har minskat med 0,1 miljard EUR och skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) har ökat med samma summa. Detta beror på en överföring av en utestående summa, gjord av en centralbank i Eurosystemet till relevant motpart.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.455 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.002 1.381
2.1 Fordringar på IMF 85.651 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.351 1.385
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 95.647 −2.580
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 24.565 −789
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 24.565 −789
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 835.978 −27.590
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130.622 −14.133
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 703.894 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.391 −13.432
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 71 −26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.838 −11.814
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 618.969 331
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 274.829 975
7.2 Andra värdepapper 344.140 −644
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.926 0
9 Övriga tillgångar 342.491 −6.694
Summa tillgångar 2.687.871 −47.757
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 883.745 −4.931
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 832.377 −17.101
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 156.466 −67.072
2.2 Inlåningsfacilitet 463.565 49.683
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 845 −211
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.066 −1.356
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 90.723 10.997
5.1 Offentliga sektorn 79.632 14.043
5.2 Övriga skulder 11.091 −3.046
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 124.355 −32.518
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.648 1.082
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.364 −663
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.364 −663
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 210.118 −3.280
11 Värderegleringskonton 394.031 0
12 Eget kapital 81.503 14
Summa skulder 2.687.871 −47.757
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media