Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 6. janvārī

2012.10.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 6. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 271.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 5. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas - 6.2 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 5. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 14 dienas 33 mljrd. ASV dolāru -
2012. gada 5. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 1.4 mljrd. ASV dolāru 25.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 344.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.9 mljrd. euro (līdz 883.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14 mljrd. euro (līdz 79.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 77.6 mljrd. euro (līdz 160.1 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 4. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 144.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 130.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 211.5 mljrd. euro apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 14.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 463.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 413.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 274.8 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu, kā arī pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 6. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 213.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 58.7 mljrd. euro un 3.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 67.1 mljrd. euro (līdz 156.5 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2011. gada 30. decembra Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu jānorāda, ka pārējās saistības (10. pasīvu postenis) samazinājušās par 0.1 mljrd. euro un saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieaugušas tikpat lielā apjomā, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārskaitot atlikumu attiecīgajam darījumu partnerim.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,455 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,002 1,381
2.1 SVF debitoru parādi 85,651 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,351 1,385
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 95,647 −2,580
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,565 −789
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 24,565 −789
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 835,978 −27,590
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 130,622 −14,133
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 703,894 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,391 −13,432
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 71 −26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 66,838 −11,814
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 618,969 331
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 274,829 975
7.2 Pārējie vērtspapīri 344,140 −644
8 Valdības parāds euro 33,926 0
9 Pārējie aktīvi 342,491 −6,694
Kopā aktīvi 2,687,871 −47,757
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 883,745 −4,931
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 832,377 −17,101
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 156,466 −67,072
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 463,565 49,683
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 845 −211
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,066 −1,356
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 90,723 10,997
5.1 Saistības pret valdību 79,632 14,043
5.2 Pārējās saistības 11,091 −3,046
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 124,355 −32,518
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,648 1,082
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,364 −663
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,364 −663
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 210,118 −3,280
11 Pārvērtēšanas konti 394,031 0
12 Kapitāls un rezerves 81,503 14
Kopā pasīvi 2,687,871 −47,757
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem