Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 januari 2012

10 januari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 januari 2012 was de daling van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 271,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
5 januari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 6,2 miljard
5 januari 2012 14-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 33 miljard -
5 januari 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,4 miljard USD 25,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 344,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,9 miljard naar EUR 883,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14 miljard naar EUR 79,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 77,6 miljard naar EUR 160,1 miljard. Op woensdag 4 januari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 144,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 130,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 14,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 463,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 413,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 274,8 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, alsook van de aflossing van effecten in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 6 januari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 213,1 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 58,7 miljard en EUR 3,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 67,1 miljard naar EUR 156,5 miljard.

Overige aangelegenheden

Wat betreft het geconsolideerde wekelijkse financiële overzicht (de “Weekstaat”) van het Eurosysteem per 30 december 2011 dient te worden opgemerkt dat de post Overige passiva (passiefpost 10) met EUR 0,1 miljard is gedaald en dat de verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) met hetzelfde bedrag zijn gestegen ten gevolge van de overboeking van een uitstaand bedrag aan de desbetreffende tegenpartij door een centrale bank van het Eurosysteem.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.455 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.002 1.381
2.1 Vorderingen op het IMF 85.651 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.351 1.385
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 95.647 −2.580
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 24.565 −789
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 24.565 −789
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 835.978 −27.590
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 130.622 −14.133
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 703.894 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.391 −13.432
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 71 −26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.838 −11.814
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 618.969 331
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 274.829 975
7.2 Overige waardepapieren 344.140 −644
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.926 0
9 Overige activa 342.491 −6.694
Totaal activa 2.687.871 −47.757
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 883.745 −4.931
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 832.377 −17.101
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 156.466 −67.072
2.2 Depositofaciliteit 463.565 49.683
2.3 Termijndeposito's 211.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 845 −211
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.066 −1.356
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.723 10.997
5.1 Overheid 79.632 14.043
5.2 Overige verplichtingen 11.091 −3.046
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 124.355 −32.518
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.648 1.082
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.364 −663
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.364 −663
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 210.118 −3.280
11 Herwaarderingsrekeningen 394.031 0
12 Kapitaal en reserves 81.503 14
Totaal passiva 2.687.871 −47.757
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media