SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. januar 2012

10. januar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. januar 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,6 mia. euro til 271,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
5. januar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 6,2 mia.
5. januar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 14 dage USD 33 mia. -
5. januar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 1,4 mia. USD 25,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 344,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,9 mia. euro til 883,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14 mia. euro til 79,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 77,6 mia. euro til 160,1 mia. euro. Onsdag den 4. januar 2012 udløb en primær markedsoperation på 144,8 mia. euro, og en ny på 130,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 211,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (mod 14,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 463,6 mia. euro (mod 413,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1 mia. euro til 274,8 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 6. januar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 213,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 58,7 mia. euro og 3,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 67,1 mia. euro til 156,5 mia. euro.

Andre forhold

Med hensyn til Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 30. december 2011 bemærkes, at andre forpligtelser (passivpost 10) er faldet med 0,1 mia. euro, og forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) er steget med det samme beløb som følge af en centralbank i Eurosystemets overførsel af et udestående beløb til den relevante modpart.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.455 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.002 1.381
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.651 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.351 1.385
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 95.647 −2.580
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 24.565 −789
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 24.565 −789
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 835.978 −27.590
5.1 Primære markedsoperationer 130.622 −14.133
5.2 Langfristede markedsoperationer 703.894 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.391 −13.432
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 71 −26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.838 −11.814
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 618.969 331
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 274.829 975
7.2 Andre værdipapirer 344.140 −644
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.926 0
9 Andre aktiver 342.491 −6.694
Aktiver i alt 2.687.871 −47.757
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 883.745 −4.931
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 832.377 −17.101
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 156.466 −67.072
2.2 Indlånsfacilitet 463.565 49.683
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 845 −211
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.066 −1.356
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 90.723 10.997
5.1 Offentlig forvaltning og service 79.632 14.043
5.2 Andre forpligtelser 11.091 −3.046
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 124.355 −32.518
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.648 1.082
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.364 −663
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.364 −663
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 210.118 −3.280
11 Revalueringskonti 394.031 0
12 Kapital og reserver 81.503 14
Passiver i alt 2.687.871 −47.757
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt