Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. januarja 2012

10. januar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. januarja 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 271,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
5. januar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 6,2 mrd USD
5. januar 2012 14-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 33 mrd USD -
5. januar 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,4 mrd USD 25,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 344,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,9 milijarde EUR na 883,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14 milijard EUR na 79,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 77,6 milijarde EUR na 160,1 milijarde EUR. V sredo, 4. januarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 144,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 130,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 211,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi s 14,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 463,6 milijarde EUR (v primerjavi z 413,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1 milijardo EUR na 274,8 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in drugega programa nakupa kritih obveznic ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 6. januarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 213,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 58,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru drugega programa pa 3,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 67,1 milijarde EUR na 156,5 milijarde EUR.

Drugo

V zvezi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema z dne 30. decembra 2011 je treba opozoriti, da so se druge obveznosti (postavka obveznosti 10) zmanjšale za 0,1 milijarde EUR, obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) pa so se za isti znesek povečale, ker je ena centralna banka Eurosistema ta zapadli znesek prenesla ustrezni nasprotni stranki.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.455 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.002 1.381
2.1 Terjatve do MDS 85.651 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.351 1.385
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 95.647 −2.580
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 24.565 −789
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 24.565 −789
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 835.978 −27.590
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 130.622 −14.133
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 703.894 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.391 −13.432
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 71 −26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 66.838 −11.814
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 618.969 331
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 274.829 975
7.2 Drugi vrednostni papirji 344.140 −644
8 Dolg širše države v EUR 33.926 0
9 Druga sredstva 342.491 −6.694
Skupaj sredstva 2.687.871 −47.757
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 883.745 −4.931
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 832.377 −17.101
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 156.466 −67.072
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 463.565 49.683
2.3 Vezane vloge 211.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 845 −211
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.066 −1.356
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 90.723 10.997
5.1 Širša država 79.632 14.043
5.2 Druge obveznosti 11.091 −3.046
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 124.355 −32.518
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.648 1.082
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.364 −663
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.364 −663
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 210.118 −3.280
11 Računi prevrednotenja 394.031 0
12 Kapital in rezerve 81.503 14
Skupaj obveznosti 2.687.871 −47.757
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije