Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 stycznia 2012 r.

10 stycznia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 stycznia 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln euro wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,6 mld euro do poziomu 271,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
5 stycznia 2012 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni - 6,2 mld USD
5 stycznia 2012 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 14 dni 33 mld USD -
5 stycznia 2012 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 1,4 mld USD 25,5 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 344,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,9 mld euro do poziomu 883,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14 mld euro do poziomu 79,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 77,6 mld euro do poziomu 160,1 mld euro. W środę 4 stycznia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 144,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 130,6 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 211 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 211,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld euro (wobec 14,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 463,6 mld euro (wobec 413,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 274,8 mld euro. Był to wynik rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 6 stycznia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 213,1 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 58,7 mld i 3,1 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 67,1 mld euro do poziomu 156,5 mld euro.

Inne kwestie

W odniesieniu do skonsolidowanego tygodniowego sprawozdania finansowego Eurosystemu na dzień 30 grudnia 2011 r. należy zauważyć, że w związku z przekazaniem należnej kwoty na rzecz właściwego kontrahenta przez jeden z banków centralnych Eurosystemu pozostałe pasywa (pozycja pasywów 10) zmalały o 0,1 mld euro, a  zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o tę samą kwotę.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.455 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.002 1.381
2.1 Należności od MFW 85.651 −4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.351 1.385
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 95.647 −2.580
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 24.565 −789
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 24.565 −789
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 835.978 −27.590
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 130.622 −14.133
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 703.894 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.391 −13.432
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 71 −26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.838 −11.814
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 618.969 331
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 274.829 975
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 344.140 −644
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.926 0
9 Pozostałe aktywa 342.491 −6.694
Aktywa razem 2.687.871 −47.757
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 883.745 −4.931
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 832.377 −17.101
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 156.466 −67.072
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 463.565 49.683
2.3 Depozyty terminowe 211.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 845 −211
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.066 −1.356
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 90.723 10.997
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 79.632 14.043
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.091 −3.046
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 124.355 −32.518
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.648 1.082
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.364 −663
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.364 −663
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 210.118 −3.280
11 Różnice z wyceny 394.031 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.503 14
Pasywa razem 2.687.871 −47.757
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami