Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. januáru 2012

10. januára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. januára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 1,6 mld. EUR na 271,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
5. január 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 6,2 mld. EUR
5. január 2012 14-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 33 mld. USD
5. január 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,4 mld. USD 25,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6  mld. EUR na 344,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,9 mld. EUR na 883,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14 mld. EUR na 79,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 77,6 mld. EUR na 160,1 mld. EUR. V stredu 4. januára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 144,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 130,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 211 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 211,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,4 mld. EUR (v porovnaní so 14,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 463,6 mld. EUR (v porovnaní so 413,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 274,8 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 6. januára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 213,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 58,7 mld. EUR a 3,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 67,1 mld. EUR na 156,5 mld. EUR.

Dodatočné informácie

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 30. decembru 2011 je potrebné poznamenať, že v dôsledku prevodu splatnej sumy príslušnej zmluvnej strane, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému, došlo k zníženiu ostatných pasív (položka 10 na strane pasív) o 0,1 mld. EUR a zvýšeniu záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) o rovnakú sumu.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 455 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 002 1 381
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 651 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 351 1 385
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 95 647 −2 580
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 24 565 −789
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 24 565 −789
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 835 978 −27 590
5.1 Hlavné refinančné operácie 130 622 −14 133
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 703 894 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 391 −13 432
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 71 −26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 66 838 −11 814
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 618 969 331
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 274 829 975
7.2 Ostatné cenné papiere 344 140 −644
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 926 0
9 Ostatné aktíva 342 491 −6 694
Úhrn aktív 2 687 871 −47 757
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 883 745 −4 931
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 832 377 −17 101
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 156 466 −67 072
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 463 565 49 683
2.3 Termínované vklady 211 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 845 −211
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 066 −1 356
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 90 723 10 997
5.1 Verejná správa 79 632 14 043
5.2 Ostatné záväzky 11 091 −3 046
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 124 355 −32 518
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 648 1 082
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 364 −663
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 364 −663
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 210 118 −3 280
11 Účty precenenia 394 031 0
12 Kapitál a rezervy 81 503 14
Úhrn pasív 2 687 871 −47 757
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá