Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. jaanuar 2012

10. jaanuar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,6 miljardi euro võrra 271,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
5. jaanuar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 6,2 miljardit USA dollarit
5. jaanuar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 14 päeva 33 miljardit USA dollarit
5. jaanuar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 1,4 miljardit USA dollarit 25,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 344,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,9 miljardi euro võrra 883,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14 miljardi euro võrra 79,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 77,6 miljardi euro võrra 160,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. jaanuaril 2012 möödus 144,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 130,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 211 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 211,5 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 14,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 463,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 413,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 274,8 miljardi euroni. Selle kasvu tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames ning väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 6. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 213,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 58,7 miljardi ja 3,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 67,1 miljardi euro võrra 156,5 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 30. detsember 2011 märgitakse, et kirje „Muud kohustused” (kohustuste kirje 10) on vähenenud 0,1 miljardi euro võrra ja kirje „Kohustused valitsussektori ees” (kohustuste kirje 5.1) on suurenenud sama summa võrra tulenevalt tasumata summa ülekandmisest asjaomasele osapoolele eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 455 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 002 1 381
2.1 Nõuded RVFle 85 651 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 351 1 385
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 95 647 −2 580
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 24 565 −789
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 24 565 −789
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 835 978 −27 590
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 130 622 −14 133
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 703 894 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 391 −13 432
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 71 −26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 838 −11 814
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 618 969 331
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 274 829 975
7.2 Muud väärtpaberid 344 140 −644
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 926 0
9 Muud varad 342 491 −6 694
Varad kokku 2 687 871 −47 757
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 883 745 −4 931
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 832 377 −17 101
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 156 466 −67 072
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 463 565 49 683
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 845 −211
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 066 −1 356
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 90 723 10 997
5.1 Valitsussektor 79 632 14 043
5.2 Muud kohustused 11 091 −3 046
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 124 355 −32 518
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 648 1 082
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 364 −663
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 364 −663
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 210 118 −3 280
11 Ümberhindluskontod 394 031 0
12 Kapital ja reservid 81 503 14
Kohustused kokku 2 687 871 −47 757
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid