Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. lednu 2012

10. ledna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. ledna 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,6 mld. EUR na 271,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
5. ledna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 6,2 mld. USD
5. ledna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 14 dní 33 mld. USD
5. ledna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 1,4 mld. USD 25,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 344,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 4,9 mld. EUR na 883,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14 mld. EUR na 79,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 77,6 mld. EUR na 160,1 mld. EUR. Ve středu 4. ledna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 144,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 130,6 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 211 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 211,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,4 mld. EUR (oproti 14,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 463,6 mld. EUR (oproti 413,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 274,8 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu jsou vypořádané nákupy v rámci programu pro trhy s cennými papíry a programu nákupu krytých dluhopisů a splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 6. ledna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 213,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 58,7 mld. EUR, resp. 3,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 67,1 mld. EUR na 156,5 mld. EUR.

Ostatní

Ke konsolidované týdenní rozvaze Eurosystému ke 30. prosinci 2011 je třeba poznamenat, že objem ostatních pasiv (položka 10 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR a objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5,1 na straně pasiv) se o stejnou částku zvýšil. Stalo se tak v důsledku převodu zůstatku jednou centrální bankou Eurosystému na příslušnou protistranu.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 455 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 002 1 381
2.1 Pohledávky za MMF 85 651 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 351 1 385
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 95 647 −2 580
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 24 565 −789
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 24 565 −789
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 835 978 −27 590
5.1 Hlavní refinanční operace 130 622 −14 133
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 703 894 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 391 −13 432
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 71 −26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 838 −11 814
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 618 969 331
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 274 829 975
7.2 Ostatní cenné papíry 344 140 −644
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 926 0
9 Ostatní aktiva 342 491 −6 694
Aktiva celkem 2 687 871 −47 757
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 883 745 −4 931
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 832 377 −17 101
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 156 466 −67 072
2.2 Vkladová facilita 463 565 49 683
2.3 Termínované vklady 211 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 845 −211
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 066 −1 356
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 90 723 10 997
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 79 632 14 043
5.2 Ostatní závazky 11 091 −3 046
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 124 355 −32 518
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 648 1 082
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 364 −663
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 364 −663
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 210 118 −3 280
11 Účty přecenění 394 031 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 503 14
Pasiva celkem 2 687 871 −47 757
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média