Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 6ης Ιανουαρίου 2012

10 Ιανουαρίου 2012

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιανουαρίου 2012, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 2 εκατ. ευρώ αντανακλά την πώληση χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε 271,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
5 Ιανουαρίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών - 6,2 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
5 Ιανουαρίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 14 ημερών 33 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ -
5 Ιανουαρίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 84 ημερών 1,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 25,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 344,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,9 δισεκ. ευρώ σε 883,7 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 14 δισεκ. ευρώ σε 79,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 77,6 δισεκ. ευρώ σε 160,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 144,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 130,6 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 211 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 211,5 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 14,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 463,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 413,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 274,8 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον διακανονισμό αγορών τίτλων στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών, καθώς και στην εξόφληση τίτλων στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιανουαρίου 2012 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 213,1 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 58,7 δισεκ. ευρώ και 3,1 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 67,1 δισεκ. ευρώ σε 156,5 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Σε σχέση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Δεκεμβρίου 2011, πρέπει να σημειωθεί ότι οι λοιπές υποχρεώσεις (στοιχείο 10 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό, λόγω μεταφοράς ανεξόφλητου υπολοίπου στον οικείο αντισυμβαλλόμενο από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 423.455 −2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 246.002 1.381
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 85.651 −4
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 160.351 1.385
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 95.647 −2.580
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 24.565 −789
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 24.565 −789
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 835.978 −27.590
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 130.622 −14.133
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 703.894 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.391 −13.432
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 71 −26
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 66.838 −11.814
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 618.969 331
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 274.829 975
7.2 Λοιποί τίτλοι 344.140 −644
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.926 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 342.491 −6.694
Σύνολο ενεργητικού 2.687.871 −47.757
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 883.745 −4.931
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 832.377 −17.101
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 156.466 −67.072
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 463.565 49.683
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 211.500 500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 845 −211
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.066 −1.356
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 90.723 10.997
5.1 Γενική κυβέρνηση 79.632 14.043
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 11.091 −3.046
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 124.355 −32.518
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.648 1.082
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.364 −663
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.364 −663
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.942 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 210.118 −3.280
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 394.031 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.503 14
Σύνολο παθητικού 2.687.871 −47.757
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου