Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 декември 2011 г.

20 декември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 декември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,8 млрд. евро до 241,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 декември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,6 млрд. щатски долара 5,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 337,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 882,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 15,7 млрд. евро до 45,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 142,8 млрд. евро до 243,2 млрд. евро. На 14 декември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 252,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 291,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 207 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 207,5 млрд. евро. Също така на 14 декември 2011 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 55,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 41,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 4,5 млрд. евро (при 7,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 214,1 млрд. евро (при 334,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,8 млрд. евро до 272,5 млрд. евро. Това увеличение е нетен резултат от: i) заплатени покупки в размер на 3,4 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 0,5 млрд. евро по втората програма за закупуване на обезпечени облигации; и ii) изплащането на ценни книжа, закупени по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 16 декември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 210,9 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 59 млрд. евро и 2,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 158,9 млрд. евро до 298,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 821 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 235 679 1 635
2.1 Вземания от МВФ 83 184 1 876
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 152 495 −241
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 73 042 2 938
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 30 452 2 167
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 30 452 2 167
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 665 008 22 392
5.1 Основни операции по рефинансиране 291 629 39 529
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 368 609 −14 396
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 549 −2 858
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 221 117
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 89 555 −422
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 610 164 3 471
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 272 509 3 806
7.2 Други ценни книжа 337 655 −335
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 928 −4
9 Други активи 336 156 817
Общо активи 2 493 806 32 993
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 882 593 2 977
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 719 903 38 420
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 298 112 158 866
2.2 Депозитно улеснение 214 108 −120 797
2.3 Срочни депозити 207 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 183 −149
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 175 499
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 55 271 −15 206
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 758 −15 746
5.2 Други задължения 9 512 540
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 92 835 3 895
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 153 182
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 563 −424
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 563 −424
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 208 069 2 650
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 493 806 32 993
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите