Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 december 2011

20 december 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 december 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 241,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 december 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,6 miljard USD 5,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 337,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 882,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 15,7 miljard naar EUR 45,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 142,8 miljard naar EUR 243,2 miljard. Op woensdag 14 december 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 252,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 291,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 207 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 207,5 miljard aangetrokken. Eveneens op woensdag 14 december 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 55,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 41,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 4,5 miljard (vergeleken met EUR 7,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 214,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 334,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,8 miljard naar EUR 272,5 miljard. Deze stijging was het nettoresultaat van 1) verrekende aankopen van EUR 3,4 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en EUR 0,5 miljard in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, en van 2) de aflossing van in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties aangekochte waardepapieren. In de week die eindigde op 16 december 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 210,9 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 59 miljard en EUR 2,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 158,9 miljard naar EUR 298,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.821 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 235.679 1.635
2.1 Vorderingen op het IMF 83.184 1.876
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 152.495 −241
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 73.042 2.938
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 30.452 2.167
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 30.452 2.167
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 665.008 22.392
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 291.629 39.529
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 368.609 −14.396
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.549 −2.858
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 221 117
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 89.555 −422
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 610.164 3.471
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 272.509 3.806
7.2 Overige waardepapieren 337.655 −335
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.928 −4
9 Overige activa 336.156 817
Totaal activa 2.493.806 32.993
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 882.593 2.977
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 719.903 38.420
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 298.112 158.866
2.2 Depositofaciliteit 214.108 −120.797
2.3 Termijndeposito's 207.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 183 −149
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.175 499
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 55.271 −15.206
5.1 Overheid 45.758 −15.746
5.2 Overige verplichtingen 9.512 540
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.835 3.895
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.153 182
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.563 −424
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.563 −424
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 208.069 2.650
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.493.806 32.993
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media