Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 december 2011

20 december 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 december 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 241,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 december 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,6 miljarder USD 5,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 337,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 882,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 15,7 miljarder EUR till 45,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 142,8 miljarder EUR till 243,2 miljarder EUR. Onsdagen den 14 december 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 252,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 291,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 207 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 207,5 miljarder EUR erhölls. Onsdagen den 14 december 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 55,5 miljarder EUR och ersattes av en ny på 41,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 4,5 miljarder EUR (jämfört med 7,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 214,1 miljarder EUR (jämfört med 334,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 272,5 miljarder EUR. Ökningen var nettoresultatet av: a) avvecklade köp på 3,4 miljarder EUR inom värdepappersprogrammet och 0,5 miljarder EUR inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer samt b) inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 210,9 miljarder EUR och värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer till 59 respektive 2,6 miljarder EUR den vecka som slutade den 16 december 2011. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 158,9 miljarder EUR till 298,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.821 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 235.679 1.635
2.1 Fordringar på IMF 83.184 1.876
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 152.495 −241
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 73.042 2.938
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 30.452 2.167
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 30.452 2.167
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 665.008 22.392
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 291.629 39.529
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 368.609 −14.396
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4.549 −2.858
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 221 117
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 89.555 −422
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 610.164 3.471
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 272.509 3.806
7.2 Andra värdepapper 337.655 −335
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.928 −4
9 Övriga tillgångar 336.156 817
Summa tillgångar 2.493.806 32.993
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 882.593 2.977
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 719.903 38.420
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 298.112 158.866
2.2 Inlåningsfacilitet 214.108 −120.797
2.3 Inlåning med fast löptid 207.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 183 −149
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.175 499
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 55.271 −15.206
5.1 Offentliga sektorn 45.758 −15.746
5.2 Övriga skulder 9.512 540
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 92.835 3.895
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.153 182
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.563 −424
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.563 −424
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 208.069 2.650
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.493.806 32.993
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media