SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. december 2011

20. december 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. december 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 4,8 mia. euro til 241,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. december 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,6 mia. USD 5,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 337,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 882,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 15,7 mia. euro til 45,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 142,8 mia. euro til 243,2 mia. euro. Onsdag den 14. december 2011 udløb en primær markedsoperation på 252,1 mia. euro, og en ny på 291,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 207 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 207,5 mia. euro. Onsdag den 14. december 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 55,5 mia. euro, og en ny på 41,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 4,5 mia. euro (mod 7,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 214,1 mia. euro (mod 334,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,8 mia. euro til 272,5 mia. euro. Denne stigning var nettoresultatet af i) afviklede opkøb på 3,4 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,5 mia. euro under det andet program til opkøb af covered bonds og ii) indfrielsen af værdipapirer opkøbt under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 16. december 2011, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 210,9 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 59 mia. euro og 2,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 158,9 mia. euro til 298,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.821 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 235.679 1.635
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.184 1.876
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 152.495 −241
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 73.042 2.938
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 30.452 2.167
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 30.452 2.167
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 665.008 22.392
5.1 Primære markedsoperationer 291.629 39.529
5.2 Langfristede markedsoperationer 368.609 −14.396
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4.549 −2.858
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 221 117
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 89.555 −422
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 610.164 3.471
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 272.509 3.806
7.2 Andre værdipapirer 337.655 −335
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.928 −4
9 Andre aktiver 336.156 817
Aktiver i alt 2.493.806 32.993
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 882.593 2.977
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 719.903 38.420
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 298.112 158.866
2.2 Indlånsfacilitet 214.108 −120.797
2.3 Indskud med fast løbetid 207.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 183 −149
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.175 499
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 55.271 −15.206
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.758 −15.746
5.2 Andre forpligtelser 9.512 540
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 92.835 3.895
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.153 182
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.563 −424
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.563 −424
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 208.069 2.650
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.493.806 32.993
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt