Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 16. decembrī

2011.20.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 16. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 241.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 15. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.6 mljrd. ASV dolāru 5.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 337.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 882.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.7 mljrd. euro (līdz 45.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 142.8 mljrd. euro (līdz 243.2 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 14. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 252.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 291.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 207 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 207.5 mljrd. euro apjomā. Trešdien, 2011. gada 14. decembrī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 55.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 41.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 4.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 7.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 214.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 334.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 272.5 mljrd. euro). Šis pieaugums bija neto rezultāts: i) "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem (3.4 mljrd. euro) un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem (0.5 mljrd. euro); un ii) pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņa pienākšanai. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 16. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 210.9 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 59 mljrd. euro un 2.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 158.9 mljrd. euro (līdz 298.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,821 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 235,679 1,635
2.1 SVF debitoru parādi 83,184 1,876
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 152,495 −241
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 73,042 2,938
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 30,452 2,167
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 30,452 2,167
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 665,008 22,392
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 291,629 39,529
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 368,609 −14,396
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4,549 −2,858
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 221 117
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 89,555 −422
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 610,164 3,471
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 272,509 3,806
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,655 −335
8 Valdības parāds euro 33,928 −4
9 Pārējie aktīvi 336,156 817
Kopā aktīvi 2,493,806 32,993
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 882,593 2,977
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 719,903 38,420
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 298,112 158,866
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 214,108 −120,797
2.3 Termiņnoguldījumi 207,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 183 −149
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,175 499
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 55,271 −15,206
5.1 Saistības pret valdību 45,758 −15,746
5.2 Pārējās saistības 9,512 540
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 92,835 3,895
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,153 182
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,563 −424
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,563 −424
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 208,069 2,650
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,493,806 32,993
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem