Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. decembru 2011

20. decembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. decembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 4,8 mld. EUR na 241,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. december 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,6 mld. USD 5,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3  mld. EUR na 337,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3 mld. EUR na 882,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) poklesol o 15,7 mld. EUR na 45,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 142,8 mld. EUR na 243,2 mld. EUR. V stredu 14. decembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 252,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 291,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 207 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 207,5 mld. EUR. V stredu 14. decembra 2011 bola zároveň splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 55,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 41,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 4,5 mld. EUR (v porovnaní so 7,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 214,1mld. EUR (v porovnaní s 334,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 3,8 mld. EUR na 272,5 mld. EUR, a to v dôsledku (i) vyrovnaných nákupov v hodnote 3,4 mld. EUR v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a vyrovnaných nákupov v hodnote 0,5 mld. EUR v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov a (ii) vyplatenia cenných papierov nakúpených v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 16. decembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 210,9 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59 mld. EUR a 2,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 158,9 mld. EUR na 298,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 821 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 235 679 1 635
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 184 1 876
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 152 495 −241
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 73 042 2 938
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 30 452 2 167
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 30 452 2 167
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 665 008 22 392
5.1 Hlavné refinančné operácie 291 629 39 529
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 368 609 −14 396
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 549 −2 858
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 221 117
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 89 555 −422
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 610 164 3 471
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 272 509 3 806
7.2 Ostatné cenné papiere 337 655 −335
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 928 −4
9 Ostatné aktíva 336 156 817
Úhrn aktív 2 493 806 32 993
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 882 593 2 977
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 719 903 38 420
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 298 112 158 866
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 214 108 −120 797
2.3 Termínované vklady 207 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 183 −149
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 175 499
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 55 271 −15 206
5.1 Verejná správa 45 758 −15 746
5.2 Ostatné záväzky 9 512 540
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 92 835 3 895
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 153 182
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 563 −424
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 563 −424
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 208 069 2 650
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 493 806 32 993
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá