Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 16ης Δεκεμβρίου 2011

20 Δεκεμβρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Δεκεμβρίου 2011, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,8 δισεκ. ευρώ σε 241,5 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
15 Δεκεμβρίου 2011 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 1,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 5,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 337,7 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3 δισεκ. ευρώ σε 882,6 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 15,7 δισεκ. ευρώ σε 45,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 142,8 δισεκ. ευρώ σε 243,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 252,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 291,6 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 207 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 207,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 55,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 41,2 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 4,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 7,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 214,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 334,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε 272,5 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο καθαρό αποτέλεσμα: (i) του διακανονισμού αγορών τίτλων, ύψους 3,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και 0,5 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών· και (ii) της εξόφλησης τίτλων στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 210,9 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 59 δισεκ. ευρώ και 2,6 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 158,9 δισεκ. ευρώ σε 298,1 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 419.821 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 235.679 1.635
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 83.184 1.876
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 152.495 −241
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 73.042 2.938
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 30.452 2.167
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 30.452 2.167
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 665.008 22.392
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 291.629 39.529
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 368.609 −14.396
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 4.549 −2.858
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 221 117
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 89.555 −422
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 610.164 3.471
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 272.509 3.806
7.2 Λοιποί τίτλοι 337.655 −335
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.928 −4
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 336.156 817
Σύνολο ενεργητικού 2.493.806 32.993
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 882.593 2.977
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 719.903 38.420
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 298.112 158.866
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 214.108 −120.797
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 207.500 500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 183 −149
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.175 499
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 55.271 −15.206
5.1 Γενική κυβέρνηση 45.758 −15.746
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 9.512 540
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 92.835 3.895
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.153 182
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.563 −424
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.563 −424
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.486 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 208.069 2.650
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 383.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.493.806 32.993
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου