Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. decembra 2011

20. december 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. decembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 4,8 milijarde EUR na 241,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. december 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,6 mrd USD 5,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 337,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 882,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 15,7 milijarde EUR na 45,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 142,8 milijarde EUR na 243,2 milijarde EUR. V sredo, 14. decembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 252,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 291,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 207 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 207,5 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 14. decembra 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 55,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 41,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 4,5 milijarde EUR (v primerjavi s 7,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 214,1 milijarde EUR (v primerjavi s 334,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,8 milijarde EUR na 272,5 milijarde EUR. Povečanje je bilo neto rezultat poravnanih nakupov v vrednosti 3,4 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter 0,5 milijarde EUR v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, pa tudi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 16. decembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 210,9 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 59 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 2,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 158,9 milijarde EUR na 298,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.821 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 235.679 1.635
2.1 Terjatve do MDS 83.184 1.876
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 152.495 −241
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 73.042 2.938
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 30.452 2.167
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 30.452 2.167
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 665.008 22.392
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 291.629 39.529
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 368.609 −14.396
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4.549 −2.858
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 221 117
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 89.555 −422
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 610.164 3.471
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 272.509 3.806
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.655 −335
8 Dolg širše države v EUR 33.928 −4
9 Druga sredstva 336.156 817
Skupaj sredstva 2.493.806 32.993
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 882.593 2.977
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 719.903 38.420
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 298.112 158.866
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 214.108 −120.797
2.3 Vezane vloge 207.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 183 −149
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.175 499
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 55.271 −15.206
5.1 Širša država 45.758 −15.746
5.2 Druge obveznosti 9.512 540
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 92.835 3.895
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.153 182
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.563 −424
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.563 −424
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 208.069 2.650
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.493.806 32.993
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije