Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 grudnia 2011 r.

20 grudnia 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 grudnia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 4,8 mld euro do poziomu 241,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15 grudnia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 1,6 mld USD 5,1 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 337,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3 mld euro do poziomu 882,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 15,7 mld euro do poziomu 45,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 142,8 mld euro do poziomu 243,2 mld euro. W środę 14 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 252,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 291,6 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 207 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 207,5 mld euro. Również w środę 14 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 55,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 41,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 4,5 mld euro (wobec 7,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 214,1 mld euro (wobec 334,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,8 mld euro do poziomu 272,5 mld euro. Był to wynik netto: (a) rozliczonych zakupów na kwotę 3,4 mld euro w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,5 mld euro w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz (b) wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 16 grudnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 210,9 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 59 mld i 2,6 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 158,9 mld euro do poziomu 298,1 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.821 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 235.679 1.635
2.1 Należności od MFW 83.184 1.876
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 152.495 −241
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 73.042 2.938
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 30.452 2.167
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 30.452 2.167
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 665.008 22.392
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 291.629 39.529
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 368.609 −14.396
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 4.549 −2.858
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 221 117
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 89.555 −422
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 610.164 3.471
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 272.509 3.806
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.655 −335
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.928 −4
9 Pozostałe aktywa 336.156 817
Aktywa razem 2.493.806 32.993
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 882.593 2.977
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 719.903 38.420
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 298.112 158.866
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 214.108 −120.797
2.3 Depozyty terminowe 207.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 183 −149
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.175 499
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 55.271 −15.206
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.758 −15.746
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.512 540
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 92.835 3.895
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.153 182
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.563 −424
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.563 −424
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 208.069 2.650
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.493.806 32.993
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami