Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 декември 2008 г.

9 декември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 42 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 5 декември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 39,8 млрд. евро до 389,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 4 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 10 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 67,5 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 84,6 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 75,1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 4 декември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,8 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,8 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Наред с това в същия ден бе договорена още една валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 1,5 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. Тези две валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 3 декември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 20 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 20,3 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. На 5 декември 2008 г., петък, бе договорена валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 0,7 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 121 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 9 млрд. евро до 740,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 16,1 млрд. евро до 116,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 44,1 млрд. евро до 546,9 млрд. евро. На 3 декември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 334,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 339,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2 млрд. евро (при 4,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 250,5 млрд. евро (при 203,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 20,5 млрд. евро до 176,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 219 969 −42
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 162 155 2 485
2.1 Вземания от МВФ 12 542 −24
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 614 2 510
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 248 854 40 652
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 058 −219
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 058 −219
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 797 581 2 660
5.1 Основни операции по рефинансиране 340 227 5 061
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 455 321 2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 955 −2 420
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 79 18
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 013 8 526
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 960 458
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 491 0
9 Други активи 381 441 2 952
Общо активи 2 036 524 57 472
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 740 508 9 054
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 427 322 26 163
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 176 655 −20 547
2.2 Депозитно улеснение 250 497 46 610
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 169 100
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 172 −5
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 125 845 −16 250
5.1 Сектор „Държавно управление“ 116 275 −16 101
5.2 Други задължения 9 570 −149
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 315 096 36 739
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 494 2 039
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 789 1 271
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 789 1 271
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 165 540 −1 541
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 689 2
Общо пасиви 2 036 524 57 472
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите