SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. december 2008

9. december 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. december 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 42 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 39,8 mia. euro til 389,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 4. december 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 10 mia. dollar, og en ny på 67,5 mia. dollar med en løbetid på 84 dage blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 84,6 mia. dollar, og en ny på 75,1 mia. dollar med en løbetid på syv dage blev afviklet. Ligeledes torsdag den 4. december 2008 udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,8 mia. dollar, og en ny operation på 0,8 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Hertil kommer, at der samme dag afvikledes yderligere en EUR/USD-valutaswap på 1,5 mia. dollar med en løbetid på 84 dage. Disse to valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 3. december 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 20 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 20,3 mia. schweiziske franc blev afviklet med en løbetid på syv dage. Fredag den 5. december 2008 afvikledes en EUR/CHF-valutaswap på 0,7 mia. schweiziske franc med en løbetid på 84 dage. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,5 mia. euro til 121 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9 mia. euro til 740,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 16,1 mia. euro til 116,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 44,1 mia. euro til 546,9 mia. euro. Onsdag den 3. december 2008 udløb en primær markedsoperation på 334,5 mia. euro, og en ny på 339,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2 mia. euro (mod 4,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 250,5 mia. euro (mod 203,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 20,5 mia. euro til 176,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 219.969 −42
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 162.155 2.485
2.1 Tilgodehavender hos IMF 12.542 −24
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.614 2.510
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 248.854 40.652
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.058 −219
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.058 −219
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 797.581 2.660
5.1 Primære markedsoperationer 340.227 5.061
5.2 Langfristede markedsoperationer 455.321 2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.955 −2.420
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 79 18
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.013 8.526
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 120.960 458
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.491 0
9 Andre aktiver 381.441 2.952
Aktiver i alt 2.036.524 57.472
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 740.508 9.054
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 427.322 26.163
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 176.655 −20.547
2.2 Indlånsfacilitet 250.497 46.610
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 169 100
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 172 −5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.845 −16.250
5.1 Offentlig forvaltning og service 116.275 −16.101
5.2 Andre forpligtelser 9.570 −149
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 315.096 36.739
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 494 2.039
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.789 1.271
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.789 1.271
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 165.540 −1.541
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.689 2
Passiver i alt 2.036.524 57.472
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt