Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 december 2008

9 december 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 december 2008 motsvarade minskningen på 42 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 39,8 miljarder EUR till 389,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 4 december 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 10 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 67,5 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 84,6 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 75,1 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Torsdagen den 4 december 2008 förföll även en valutaswapptransaktion på 0,8 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,8 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Samma dag avvecklades dessutom ytterligare en EUR/USD valutaswapptransaktion på 1,5 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Dessa två valutaswapptransaktioner hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD‑transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 3 december 2008 förföll en EUR/CHF-valutaswapptransaktion på 20 miljarder CHF och ersattes med en ny på 20,3 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Fredagen den 5 december 2008 avvecklades en EUR/CHF‑valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder CHF, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionerna hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 121 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9 miljarder EUR till 740,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 16,1 miljarder EUR till 116,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 44,1 miljarder EUR till 546,9 miljarder EUR. Onsdagen den 3 december 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 334,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 339,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2 miljarder EUR (jämfört med 4,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 250,5 miljarder EUR (jämfört med 203,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 20,5 miljarder EUR till 176,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 219.969 −42
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 162.155 2.485
2.1 Fordringar på IMF 12.542 −24
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.614 2.510
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 248.854 40.652
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.058 −219
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.058 −219
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 797.581 2.660
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 340.227 5.061
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 455.321 2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.955 −2.420
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 79 18
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.013 8.526
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 120.960 458
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.491 0
9 Övriga tillgångar 381.441 2.952
Summa tillgångar 2.036.524 57.472
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 740.508 9.054
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 427.322 26.163
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 176.655 −20.547
2.2 Inlåningsfacilitet 250.497 46.610
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 169 100
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 172 −5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.845 −16.250
5.1 Offentliga sektorn 116.275 −16.101
5.2 Övriga skulder 9.570 −149
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 315.096 36.739
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 494 2.039
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.789 1.271
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.789 1.271
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 165.540 −1.541
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.689 2
Summa skulder 2.036.524 57.472
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media