Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 5. decembrī

2008. gada 9. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 5. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 42 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 39.8 mljrd. euro (līdz 389.3 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 4. decembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 10 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 67.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 84.6 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 75.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2008. gada 4. decembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Turklāt tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena valūtas mijmaiņas operācija (EUR/USD) 1.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Šīs divas valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 3. decembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 20 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 20.3 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Piektdien, 2008. gada 5. decembrī tika noslēgta valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) 0.7 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 121 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9 mljrd. euro (līdz 740.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.1 mljrd. euro (līdz 116.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 44.1 mljrd. euro (līdz 546.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 3. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 334.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 339.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 4.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 250.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 203.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.5 mljrd. euro (līdz 176.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 219,969 −42
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 162,155 2,485
2.1 SVF debitoru parādi 12,542 −24
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,614 2,510
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 248,854 40,652
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,058 −219
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10,058 −219
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 797,581 2,660
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 340,227 5,061
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 455,321 2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,955 −2,420
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 79 18
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,013 8,526
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 120,960 458
8 Valdības parāds euro 37,491 0
9 Pārējie aktīvi 381,441 2,952
Kopā aktīvi 2,036,524 57,472
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 740,508 9,054
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 427,322 26,163
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 176,655 −20,547
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 250,497 46,610
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 169 100
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 172 −5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125,845 −16,250
5.1 Saistības pret valdību 116,275 −16,101
5.2 Pārējās saistības 9,570 −149
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 315,096 36,739
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 494 2,039
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,789 1,271
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,789 1,271
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 165,540 −1,541
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,689 2
Kopā pasīvi 2,036,524 57,472
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem