Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 december 2008

9 december 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 5 december 2008 was de daling van EUR 42 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 39,8 miljard naar EUR 389,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 4 december 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 10 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 67,5 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een tweede in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 84,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 75,1 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Ook op donderdag 4 december 2008 verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,8 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 0,8 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Daarnaast werd op dezelfde dag een tweede EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 1,5 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze twee deviezenswaptransacties hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 3 december 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 20 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 20,3 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Op vrijdag 5 december 2008 werd een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 0,7 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 121 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9 miljard naar EUR 740,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 16,1 miljard naar EUR 116,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 44,1 miljard naar EUR 546,9 miljard. Op woensdag 3 december 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 334,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 339,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2 miljard (vergeleken met EUR 4,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 250,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 203,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,5 miljard naar EUR 176,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 219.969 −42
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162.155 2.485
2.1 Vorderingen op het IMF 12.542 −24
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.614 2.510
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 248.854 40.652
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.058 −219
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 10.058 −219
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 797.581 2.660
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 340.227 5.061
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 455.321 2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.955 −2.420
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 79 18
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.013 8.526
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.960 458
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.491 0
9 Overige activa 381.441 2.952
Totaal activa 2.036.524 57.472
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 740.508 9.054
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 427.322 26.163
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 176.655 −20.547
2.2 Depositofaciliteit 250.497 46.610
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 169 100
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 172 −5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.845 −16.250
5.1 Overheid 116.275 −16.101
5.2 Overige verplichtingen 9.570 −149
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 315.096 36.739
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 494 2.039
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.789 1.271
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.789 1.271
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 165.540 −1.541
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.689 2
Totaal passiva 2.036.524 57.472
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media