Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. decembru 2008

9. decembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. decembra 2008 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 42 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch zvýšila o 39,8 mld. EUR na 389,3 mld. EUR. Vo štvrtok 4. decembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 10 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 67,5 mld. USD so splatnosťou 84 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 84,6 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 75,1 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrtok 4. decembra 2008 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,8 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol uzavretý aj ďalší menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 1,5 mld. USD so splatnosťou 84 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto dva menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 3. decembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 20 mld. CHF a bol uzavretý ďalší v hodnote 20,3 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. V piatok 5. decembra 2008 bol uzavretý menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 0,7 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 121 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 9 mld. EUR na 740,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 16,1 mld. EUR na 116,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 44,1 mld. EUR na 546,9 mld. EUR. V stredu 3. decembra 2008 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 334,5 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 339,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2 mld. EUR (v porovnaní so 4,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 250,5 mld. EUR (v porovnaní s 203,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 20,5 mld. EUR na 176,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 219 969 −42
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 162 155 2 485
2.1 Pohľadávky voči MMF 12 542 −24
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 614 2 510
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 248 854 40 652
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 058 −219
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 10 058 −219
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 797 581 2 660
5.1 Hlavné refinančné operácie 340 227 5 061
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 455 321 2
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 955 −2 420
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 79 18
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 013 8 526
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 120 960 458
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 491 0
9 Ostatné aktíva 381 441 2 952
Úhrn aktív 2 036 524 57 472
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 740 508 9 054
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 427 322 26 163
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 176 655 −20 547
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 250 497 46 610
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 169 100
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 172 −5
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 845 −16 250
5.1 Verejná správa 116 275 −16 101
5.2 Ostatné záväzky 9 570 −149
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 315 096 36 739
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 494 2 039
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 789 1 271
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 789 1 271
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 165 540 −1 541
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 689 2
Úhrn pasív 2 036 524 57 472
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá