Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 grudnia 2008 r.

9 grudnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 5 grudnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 42 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 39,8 mld euro do poziomu 389,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 4 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 10 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 67,5 mld USD, z terminem zapadalności 84 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 84,6 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 75,1 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W czwartek 4 grudnia 2008 r. przypadł także termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,8 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,8 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Ponadto tego samego dnia nastąpiło rozliczenie kolejnego swapa walutowego EUR/USD na kwotę 1,5 mld USD, z terminem 84 dni. Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 3 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 20 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 20,3 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W piątek 5 grudnia 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,7 mld CHF, z terminem 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 121 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9 mld euro do poziomu 740,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 16,1 mld euro do poziomu 116,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 44,1 mld euro do poziomu 546,9 mld euro. W środę 3 grudnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 334,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 339,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2 mld euro (w porównaniu z 4,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 250,5 mld euro (w porównaniu z 203,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 20,5 mld euro do poziomu 176,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 219.969 −42
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 162.155 2.485
2.1 Należności od MFW 12.542 −24
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 149.614 2.510
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 248.854 40.652
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.058 −219
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 10.058 −219
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 797.581 2.660
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 340.227 5.061
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 455.321 2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1.955 −2.420
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 79 18
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.013 8.526
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 120.960 458
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.491 0
9 Pozostałe aktywa 381.441 2.952
Aktywa razem 2.036.524 57.472
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 740.508 9.054
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 427.322 26.163
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 176.655 −20.547
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 250.497 46.610
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 169 100
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 172 −5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 125.845 −16.250
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 116.275 −16.101
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.570 −149
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 315.096 36.739
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 494 2.039
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.789 1.271
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.789 1.271
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 165.540 −1.541
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.689 2
Pasywa razem 2.036.524 57.472
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami