Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. decembra 2008

9. december 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. decembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 42 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 39,8 milijarde EUR na 389,3 milijarde EUR. V četrtek, 4. decembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 10 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 67,5 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Istega dne je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 84,6 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 75,1 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Prav tako v četrtek je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,8 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 0,8 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Na isti dan je bila poravnana še ena operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 1,5 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Ti dve operaciji valutne zamenjave nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 3. decembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 20 milijard CHF in poravnana je bila nova v višini 20,3 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. V petek, 5. decembra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 0,7 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Ti dve operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 121 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9 milijard EUR na 740,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 16,1 milijarde EUR na 116,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 44,1 milijarde EUR na 546,9 milijarde EUR. V sredo, 3. decembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 334,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 339,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2 milijardi EUR (v primerjavi s 4,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 250,5 milijarde EUR (v primerjavi s 203,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 20,5 milijarde EUR na 176,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 219.969 −42
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 162.155 2.485
2.1 Terjatve do MDS 12.542 −24
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.614 2.510
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 248.854 40.652
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 10.058 −219
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.058 −219
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 797.581 2.660
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 340.227 5.061
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 455.321 2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.955 −2.420
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 79 18
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.013 8.526
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 120.960 458
8 Dolg širše države v EUR 37.491 0
9 Druga sredstva 381.441 2.952
Skupaj sredstva 2.036.524 57.472
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 740.508 9.054
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 427.322 26.163
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 176.655 −20.547
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 250.497 46.610
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 169 100
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 172 −5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.845 −16.250
5.1 Širša država 116.275 −16.101
5.2 Druge obveznosti 9.570 −149
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 315.096 36.739
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 494 2.039
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.789 1.271
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.789 1.271
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 165.540 −1.541
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.689 2
Skupaj obveznosti 2.036.524 57.472
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije