Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран баланс на Евросистемата към 31 декември 2023 г.

Активи

(млн. евро)

31 декември
2023 г.

31 декември
2022 г.

1 Злато и вземания в злато

649 110

592 898

2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

499 583

523 240

2.1 Вземания от МВФ

229 003

228 488

2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

270 581

294 752

3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

13 876

20 417

4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

20 097

14 224

4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

20 097

14 224

4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II

0

0

5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

410 290

1 324 347

5.1 Основни операции по рефинансиране

14 085

2 406

5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране

396 196

1 321 422

5.3 Обратни операции за фино регулиране

0

0

5.4 Структурни обратни операции

0

0

5.5 Пределно кредитно улеснение

10

519

5.6 Кредити, свързани с искания за допълнително обезпечение

0

0

6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

28 707

31 035

7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

4 898 966

5 102 068

7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

4 694 345

4 937 179

7.2 Други ценни книжа

204 621

164 888

8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

20 917

21 589

9 Други активи

393 943

321 222

Общо активи

6 935 489

7 951 039

Пасиви

(млн. евро)

31 декември
2023 г.

31 декември
2022 г.

1 Банкноти в обращение

1 567 711

1 572 033

2 Задължения към кредитни институции в еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

3 508 865

3 998 940

2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

174 019

218 933

2.2 Депозитно улеснение

3 334 822

3 778 787

2.3 Срочни депозити

0

0

2.4 Обратни операции за фино регулиране

0

0

2.5 Депозити, свързани с искания за допълнително обезпечение

24

1 219

3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро

58 873

78 335

4 Емитирани дългови сертификати

0

0

5 Задължения към други резиденти в eврозоната, деноминирани в евро

303 864

564 582

5.1 Сектор „Държавно управление“

212 791

436 541

5.2 Други задължения

91 073

128 041

6 Задължения към резиденти извън eврозоната, деноминирани в евро

281 940

540 725

7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

16 382

11 683

8 Задължения към резиденти извън eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

4 474

4 753

8.1 Депозити, салда и други задължения

4 474

4 753

8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм ІІ

0

0

9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

177 116

181 121

10 Други задължения

260 877

290 578

11 Сметки за преоценка

635 144

588 053

12 Капитал и резерви

120 242

120 237

Общо пасиви

6 935 489

7 951 039

Забележки: Въз основа на предварителни неодитирани данни. Годишните отчети на всички национални централни банки от Евросистемата ще бъдат финализирани до края на май 2024 г. и след това ще бъде публикуван окончателният консолидиран годишен баланс на Евросистемата.
В резултат на закръгляването общите суми и междинните сборове може да не се равняват.

© Европейска централна банка 2024

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0
Уебсайт www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

HTML ISBN 978-92-899-6646-7, ISSN 2443-5171, doi:10.2866/832606, QB-BT-24-001-BG-Q