Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2023

Varad

(mln eurodes)

31. detsember
2023

31. detsember
2022

1 Kuld ja nõuded kullas

649 110

592 898

2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu

499 583

523 240

2.1 Nõuded IMFi vastu

229 003

228 488

2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

270 581

294 752

3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu

13 876

20 417

4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu

20 097

14 224

4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

20 097

14 224

4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded

0

0

5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele

410 290

1 324 347

5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

14 085

2406

5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

396 196

1 321 422

5.3 Tasanduspöördtehingud

0

0

5.4 Struktuursed pöördtehingud

0

0

5.5 Laenamise püsivõimalus

10

519

5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit

0

0

6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu

28 707

31 035

7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid

4 898 966

5 102 068

7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid

4 694 345

4 937 179

7.2 Muud väärtpaberid

204 621

164 888

8 Valitsussektori võlg eurodes

20 917

21 589

9 Muud varad

393 943

321 222

Varad kokku

6 935 489

7 951 039

Kohustused

(mln eurodes)

31. detsember
2023

31. detsember
2022

1 Ringluses olevad pangatähed

1 567 711

1 572 033

2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes
euroala krediidiasutuste ees

3 508 865

3 998 940

2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded)

174 019

218 933

2.2 Hoiustamise püsivõimalus

3 334 822

3 778 787

2.3 Tähtajalised hoiused

0

0

2.4 Tasanduspöördtehingud

0

0

2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

24

1219

3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees

58 873

78 335

4 Emiteeritud võlakirjad

0

0

5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees

303 864

564 582

5.1 Valitsussektor

212 791

436 541

5.2 Muud kohustused

91 073

128 041

6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees

281 940

540 725

7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees

16 382

11 683

8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees

4474

4753

8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused

4474

4753

8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused

0

0

9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje

177 116

181 121

10 Muud kohustused

260 877

290 578

11 Ümberhindluskontod

635 144

588 053

12 Kapital ja reservid

120 242

120 237

Kohustused kokku

6 935 489

7 951 039

Märkus. Bilanss põhineb esialgsetel auditeerimata andmetel. Eurosüsteemi kõigi liikmesriikide keskpankade raamatupidamise aastaaruanded finaliseeritakse 2024. aasta mai lõpuks ja seejärel avaldatakse eurosüsteemi lõplik konsolideeritud aastabilanss.
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

© Euroopa Keskpank, 2024

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

HTML ISBN 978-92-899-6639-9, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/010139, QB-BT-24-001-ET-Q