Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaná súvaha Eurosystému k 31. decembru 2023

Aktíva

(v mil. EUR)

31. december
2023

31. december
2022

1 Zlato a pohľadávky v zlate

649 110

592 898

2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

499 583

523 240

2.1 Pohľadávky voči MMF

229 003

228 488

2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

270 581

294 752

3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

13 876

20 417

4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

20 097

14 224

4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

20 097

14 224

4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II

0

0

5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky

410 290

1 324 347

5.1 Hlavné refinančné operácie

14 085

2 406

5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie

396 196

1 321 422

5.3 Dolaďovacie reverzné operácie

0

0

5.4 Štrukturálne reverzné operácie

0

0

5.5 Jednodňové refinančné operácie

10

519

5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže

0

0

6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

28 707

31 035

7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

4 898 966

5 102 068

7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky

4 694 345

4 937 179

7.2 Ostatné cenné papiere

204 621

164 888

8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

20 917

21 589

9 Ostatné aktíva

393 943

321 222

Celkové aktíva

6 935 489

7 951 039

Pasíva

(v mil. EUR)

31. december
2023

31. december
2022

1 Bankovky v obehu

1 567 711

1 572 033

2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky

3 508 865

3 998 940

2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv)

174 019

218 933

2.2 Jednodňové sterilizačné operácie

3 334 822

3 778 787

2.3 Termínované vklady

0

0

2.4 Dolaďovacie reverzné operácie

0

0

2.5 Záväzky z vyrovnania marže

24

1 219

3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

58 873

78 335

4 Vydané dlhové certifikáty

0

0

5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

303 864

564 582

5.1 Verejná správa

212 791

436 541

5.2 Ostatné pasíva

91 073

128 041

6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

281 940

540 725

7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

16 382

11 683

8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

4 474

4 753

8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky

4 474

4 753

8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II

0

0

9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF

177 116

181 121

10 Ostatné pasíva

260 877

290 578

11 Účty precenenia

635 144

588 053

12 Základné imanie a rezervy

120 242

120 237

Pasíva spolu

6 935 489

7 951 039

Poznámky: Na základe predbežných neauditovaných údajov. Ročné účtovné závierky všetkých národných centrálnych bánk Eurosystému budú zostavené do konca mája 2024 a následne bude zverejnená konečná ročná konsolidovaná súvaha Eurosystému.
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

© Európska centrálna banka 2024

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-6652-8, ISSN 2443-5147, doi:10.2866/000, QB-BT-24-001-SK-Q