SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2023

Aktiver

(mio. euro)

31. december
2023

31. december
2022

1 Guld og tilgodehavender i guld

649.110

592.898

2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

499.583

523.240

2.1 Tilgodehavender hos IMF

229.003

228.488

2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

270.581

294.752

3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

13.876

20.417

4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

20.097

14.224

4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

20.097

14.224

4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2

0

0

5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

410.290

1.324.347

5.1 Primære markedsoperationer

14.085

2.406

5.2 Langfristede markedsoperationer

396.196

1.321.422

5.3 Finjusterende markedsoperationer

0

0

5.4 Strukturelle markedsoperationer

0

0

5.5 Marginal udlånsfacilitet

10

519

5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger

0

0

6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

28.707

31.035

7 Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

4.898.966

5.102.068

7.1 Værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde

4.694.345

4.937.179

7.2 Andre værdipapirer

204.621

164.888

8 Offentlig forvaltning og services gæld i euro

20.917

21.589

9 Andre aktiver

393.943

321.222

Aktiver i alt

6.935.489

7.951.039

Passiver

(mio. euro)

31. december
2023

31. december
2022

1 Seddelomløb

1.567.711

1.572.033

2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

3.508.865

3.998.940

2.1 Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

174.019

218.933

2.2 Indlånsfacilitet

3.334.822

3.778.787

2.3 Tidsindskud

0

0

2.4 Finjusterende markedsoperationer

0

0

2.5 Indlån i forbindelse med marginbetalinger

24

1.219

3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

58.873

78.335

4 Udstedte gældsbeviser

0

0

5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

303.864

564.582

5.1 Offentlig forvaltning og service

212.791

436.541

5.2 Andre forpligtelser

91.073

128.041

6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

281.940

540.725

7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

16.382

11.683

8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

4.474

4.753

8.1 Indlån og andre forpligtelser

4.474

4.753

8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2

0

0

9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF

177.116

181.121

10 Andre forpligtelser

260.877

290.578

11 Revalueringskonti

635.144

588.053

12 Kapital og reserver

120.242

120.237

Passiver i alt

6.935.489

7.951.039

Anm: Udarbejdet på grundlag af foreløbige, ureviderede data. Alle de nationale centralbankers årsregnskaber vil være afsluttede ved udgangen af maj 2024, og Eurosystemets endelige konsoliderede årlige balance vil blive offentliggjort derefter.
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.

© Den Europæiske Centralbank 2024

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Websted www.ecb.europa.eu

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.

HTML ISBN 978-92-899-6660-3, ISSN 2443-4981, doi: 10.2866/09397, QB-BT-24-001-DA-Q