Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirana bilanca stanja Eurosistema na dan 31. decembra 2023

Sredstva

(v milijonih EUR)

31. december
2023

31. december
2022

1 Zlato in terjatve v zlatu

649.110

592.898

2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti

499.583

523.240

2.1 Terjatve do MDS

229.003

228.488

2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

270.581

294.752

3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti

13.876

20.417

4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih

20.097

14.224

4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

20.097

14.224

4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II

0

0

5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja v eurih, povezana z operacijami denarne politike

410.290

1.324.347

5.1 Operacije glavnega refinanciranja

14.085

2.406

5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja

396.196

1.321.422

5.3 Povratne operacije finega uravnavanja

0

0

5.4 Povratne strukturne operacije

0

0

5.5 Odprta ponudba mejnega posojila

10

519

5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju

0

0

6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih

28.707

31.035

7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih

4.898.966

5.102.068

7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike

4.694.345

4.937.179

7.2 Drugi vrednostni papirji

204.621

164.888

8 Javni dolg v eurih

20.917

21.589

9 Druga sredstva

393.943

321.222

Skupaj sredstva

6.935.489

7.951.039

Obveznosti

(v milijonih EUR)

31. december
2023

31. december
2022

1 Bankovci v obtoku

1.567.711

1.572.033

2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike

3.508.865

3.998.940

2.1 Tekoči računi (ki pokrivajo sistem obveznih rezerv)

174.019

218.933

2.2 Odprta ponudba mejnega depozita

3.334.822

3.778.787

2.3 Vezani depoziti

0

0

2.4 Povratne operacije finega uravnavanja

0

0

2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju

24

1.219

3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih

58.873

78.335

4 Izdani dolžniški certifikati

0

0

5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih

303.864

564.582

5.1 Država

212.791

436.541

5.2 Druge obveznosti

91.073

128.041

6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih

281.940

540.725

7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti

16.382

11.683

8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti

4.474

4.753

8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti

4.474

4.753

8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II

0

0

9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS

177.116

181.121

10 Druge obveznosti

260.877

290.578

11 Računi prevrednotenja

635.144

588.053

12 Kapital in rezerve

120.242

120.237

Skupaj obveznosti

6.935.489

7.951.039

Opombe: Na podlagi začasnih nerevidiranih podatkov. Letni računovodski izkazi vseh nacionalnih centralnih bank v Eurosistemu bodo dokončani do konca maja 2024, nato pa bo objavljena dokončna letna konsolidirana bilanca stanja Eurosistema.
Skupni in vmesni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

© Evropska centralna banka, 2024

Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.ecb.europa.eu

Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

HTML ISBN 978-92-899-6658-0, ISSN 2443-5155, doi:10.2866/41833, QB-BT-24-001-SL-Q