Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2023

Aktiva

(mil. EUR)

31. prosince
2023

31. prosince
2022

1 Zlato a pohledávky ve zlatě

649 110

592 898

2 Pohledávky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny

499 610

523 240

2.1 Pohledávky vůči MMF

229 003

228 488

2.2 Zůstatky u bank a investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva

270 607

294 752

3 Pohledávky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny

13 888

20 417

4 Pohledávky v eurech vůči nerezidentům eurozóny

20 333

14 224

4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky

20 333

14 224

4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II

0

0

5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi

410 290

1 324 347

5.1 Hlavní refinanční operace

14 085

2 406

5.2 Dlouhodobější refinanční operace

396 196

1 321 422

5.3 Reverzní operace jemného dolaďování

0

0

5.4 Strukturální reverzní operace

0

0

5.5 Mezní zápůjční facilita

10

519

5.6 Pohledávky z vyrovnání marže

0

0

6 Ostatní pohledávky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny

28 708

31 035

7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech

4 898 722

5 102 068

7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky

4 694 345

4 937 179

7.2 Ostatní cenné papíry

204 376

164 888

8 Pohledávky v eurech vůči veřejným rozpočtům

20 917

21 589

9 Ostatní aktiva

349 907

321 222

Aktiva celkem

6 891 484

7 951 039

Pasiva

(mil. EUR)

31. prosince
2023

31. prosince
2022

1 Bankovky v oběhu

1 567 711

1 572 033

2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi

3 508 865

3 998 940

2.1 Běžné účty (zahrnující systém povinných minimálních rezerv)

174 019

218 933

2.2 Vkladová facilita

3 334 822

3 778 787

2.3 Termínované vklady

0

0

2.4 Reverzní operace jemného dolaďování

0

0

2.5 Závazky z vyrovnání marže

24

1 219

3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny

58 881

78 335

4 Emitované dluhopisy

0

0

5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny

303 860

564 582

5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům

212 789

436 541

5,2 Ostatní závazky

91 071

128 041

6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny

281 926

540 725

7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny

16 382

11 683

8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny

4 513

4 753

8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky

4 513

4 753

8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II

0

0

9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF

177 116

181 121

10 Ostatní závazky

232 132

290 578

11 Účty přecenění

634 868

588 053

12 Základní kapitál a rezervní fondy

105 231

120 237

Pasiva celkem

6 891 484

7 951 039

V důsledku zaokrouhlování nemusí součty/mezisoučty souhlasit.

© Evropská centrální banka, 2024

Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Německo
Telefon +49 69 1344 0
Internetové stránky www.ecb.europa.eu

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-6662-7, ISSN 2443-5082, doi:10.2866/664211, QB-BT-24-001-CS-Q