Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος της 31.12.2023

Ενεργητικό

(εκατ. ευρώ)

31.12.2023

31.12.2022

1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

649.110

592.898

2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

499.583

523.240

2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

229.003

228.488

2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

270.581

294.752

3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

13.876

20.417

4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

20.097

14.224

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

20.097

14.224

4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

0

0

5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

410.290

1.324.347

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

14.085

2.406

5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

396.196

1.321.422

5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

0

0

5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

0

0

5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

10

519

5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

0

0

6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

28.707

31.035

7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

4.898.966

5.102.068

7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

4.694.345

4.937.179

7.2 Λοιποί τίτλοι

204.621

164.888

8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

20.917

21.589

9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

393.943

321.222

Σύνολο ενεργητικού

6.935.489

7.951.039

Παθητικό

(εκατ. ευρώ)

31.12.2023

31.12.2022

1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

1.567.711

1.572.033

2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

3.508.865

3.998.940

2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

174.019

218.933

2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

3.334.822

3.778.787

2.3 Καταθέσεις προθεσμίας

0

0

2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

0

0

2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

24

1.219

3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

58.873

78.335

4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους

0

0

5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

303.864

564.582

5.1 Γενική κυβέρνηση

212.791

436.541

5.2 Λοιπές υποχρεώσεις

91.073

128.041

6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

281.940

540.725

7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

16.382

11.683

8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

4.474

4.753

8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

4.474

4.753

8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ II

0

0

9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

177.116

181.121

10 Λοιπές υποχρεώσεις

260.877

290.578

11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

635.144

588.053

12 Κεφάλαιο και αποθεματικά

120.242

120.237

Σύνολο παθητικού

6.935.489

7.951.039

Σημειώσεις: Βάσει προσωρινών μη ελεγχθέντων στοιχείων. Οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος θα έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2024 και ο τελικός ετήσιος ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί μετά.
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2024

Ταχυδρομική διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main, Germany
Τηλέφωνο +49 69 1344 0
Δικτυακός τόπος www.ecb.europa.eu

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

HTML ISBN 978-92-899-6638-2, ISSN 2443-5007, doi:10.2866/524916, QB-BT-24-001-EL-Q