Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2023

Activa

(EUR miljoen)

31 december
2023

31 december
2022

1 Goud en goudvorderingen

649.110

592.898

2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

499.583

523.240

2.1 Vorderingen op het IMF

229.003

228.488

2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa

270.581

294.752

3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

13.876

20.417

4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

20.097

14.224

4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen

20.097

14.224

4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit

0

0

5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties

410.290

1.324.347

5.1 Basisherfinancieringstransacties

14.085

2.406

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties

396.196

1.321.422

5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop

0

0

5.4 Structurele transacties met wederinkoop

0

0

5.5 Marginale beleningsfaciliteit

10

519

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen

0

0

6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

28.707

31.035

7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.898.966

5.102.068

7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten

4.694.345

4.937.179

7.2 Overige effecten

204.621

164.888

8 Overheidsschuld, luidende in euro

20.917

21.589

9 Overige activa

393.943

321.222

Totaal activa

6.935.489

7.951.039

Passiva

(EUR miljoen)

31 december
2023

31 december
2022

1 Bankbiljetten in omloop

1.567.711

1.572.033

2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties

3.508.865

3.998.940

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)

174.019

218.933

2.2 Depositofaciliteit

3.334.822

3.778.787

2.3 Termijndeposito's

0

0

2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop

0

0

2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen

24

1.219

3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro

58.873

78.335

4 Uitgegeven schuldbewijzen

0

0

5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

303.864

564.582

5.1 Overheid

212.791

436.541

5.2 Overige verplichtingen

91.073

128.041

6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

281.940

540.725

7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

16.382

11.683

8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

4.474

4.753

8.1 Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen

4.474

4.753

8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit

0

0

9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

177.116

181.121

10 Overige verplichtingen

260.877

290.578

11 Herwaarderingsrekeningen

635.144

588.053

12 Kapitaal en reserves

120.242

120.237

Totaal passiva

6.935.489

7.951.039

Toelichting: gebaseerd op voorlopige gegevens waarop geen accountantscontrole is toegepast. De jaarrekeningen van al de nationale centrale banken van het Eurosysteem worden eind mei 2024 afgerond en de definitieve geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem wordt daarna gepubliceerd.
Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.

© Europese Centrale Bank, 2024

Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan met bronvermelding.

HTML ISBN 978-92-899-6647-4, ISSN 2443-504X, doi:10.2866/801975, QB-BT-24-001-NL-Q