Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētā bilance 2023. gada 31. decembrī

Aktīvi

(milj. euro)

2023. gada
31. decembris

2022. gada
31. decembris

1. Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi

649 110

592 898

2. Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem

499 583

523 240

2.1. SVF debitoru parādi

229 003

228 488

2.2. Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

270 581

294 752

3. Prasības ārvalstu valūtā pret eurozonas valstu rezidentiem

13 876

20 417

4. Prasības euro pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem

20 097

14 224

4.1. Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

20 097

14 224

4.2. Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros

0

0

5. Eurozonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro

410 290

1 324 347

5.1. Galvenās refinansēšanas operācijas

14 085

2 406

5.2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

396 196

1 321 422

5.3. Precizējošās reversās operācijas

0

0

5.4. Strukturālās reversās operācijas

0

0

5.5. Aizdevumu iespēja uz nakti

10

519

5.6. Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

0

0

6. Pārējās prasības euro pret eurozonas valstu kredītiestādēm

28 707

31 035

7. Eurozonas valstu rezidentu vērtspapīri euro

4 898 966

5 102 068

7.1. Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri

4 694 345

4 937 179

7.2. Pārējie vērtspapīri

204 621

164 888

8. Valdības parāds euro

20 917

21 589

9. Pārējie aktīvi

393 943

321 222

Kopā aktīvi

6 935 489

7 951 039

Pasīvi

(milj. euro)

2023. gada
31. decembris

2022. gada
31. decembris

1. Banknotes apgrozībā

1 567 711

1 572 033

2. Saistības euro pret eurozonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā

3 508 865

3 998 940

2.1. Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

174 019

218 933

2.2. Noguldījumu iespēja uz nakti

3 334 822

3 778 787

2.3. Termiņnoguldījumi

0

0

2.4. Precizējošās reversās operācijas

0

0

2.5. Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

24

1 219

3. Pārējās saistības euro pret eurozonas valstu kredītiestādēm

58 873

78 335

4. Emitētie parāda vērtspapīri

0

0

5. Saistības euro pret citiem eurozonas valstu rezidentiem

303 864

564 582

5.1. Saistības pret valdību

212 791

436 541

5.2. Pārējās saistības

91 073

128 041

6. Saistības euro pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem

281 940

540 725

7. Saistības ārvalstu valūtā pret eurozonas valstu rezidentiem

16 382

11 683

8. Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eurozonas esošo valstu rezidentiem

4 474

4 753

8.1. Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

4 474

4 753

8.2. Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros

0

0

9. Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

177 116

181 121

10. Pārējās saistības

260 877

290 578

11. Pārvērtēšanas konti

635 144

588 053

12. Kapitāls un rezerves

120 242

120 237

Kopā pasīvi

6 935 489

7 951 039

Piezīmes. Izmantoti provizoriski neauditēti dati. Visu Eurosistēmas nacionālo centrālo banku gada finanšu pārskati tiks pabeigti 2024. gada maija beigās, un pēc tam tiks publicēta Eurosistēmas galīgā konsolidētā gada bilance.
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

© Eiropas Centrālā banka, 2024

Pasta adrese: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Tālrunis: +49 69 1344 0
Tīmekļvietne: www.ecb.europa.eu

Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.


HTML ISBN 978-92-899-6659-7, ISSN 2443-5120, doi:10.2866/661880, QB-BT-24-001-LV-Q