Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2023

Aktywa

(mln EUR)

31.12.2023

31.12.2022

1 Złoto i należności w złocie

649 110

592 898

2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

499 583

523 240

2.1 Należności od MFW

229 003

228 488

2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

270 581

294 752

3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

13 876

20 417

4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro

20 097

14 224

4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

20 097

14 224

4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

0

0

5 Należności od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

410 290

1 324 347

5.1 Podstawowe operacje refinansujące

14 085

2 406

5.2 Dłuższe operacje refinansujące

396 196

1 321 422

5.3 Odwracalne operacje dostrajające

0

0

5.4 Odwracalne operacje strukturalne

0

0

5.5 Kredyt w banku centralnym

10

519

5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

0

0

6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych ze strefy euro w euro

28 707

31 035

7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

4 898 966

5 102 068

7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

4 694 345

4 937 179

7.2 Pozostałe papiery wartościowe

204 621

164 888

8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

20 917

21 589

9 Pozostałe aktywa

393 943

321 222

Aktywa ogółem

6 935 489

7 951 039

Pasywa

(mln EUR)

31.12.2023

31.12.2022

1 Banknoty w obiegu

1 567 711

1 572 033

2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

3 508 865

3 998 940

2.1 Rachunki bieżące (w tym rezerwy obowiązkowe)

174 019

218 933

2.2 Depozyt w banku centralnym

3 334 822

3 778 787

2.3 Depozyty terminowe

0

0

2.4 Odwracalne operacje dostrajające

0

0

2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

24

1 219

3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych ze strefy euro w euro

58 873

78 335

4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych

0

0

5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

303 864

564 582

5.1 Sektor instytucji rządowych i samorządowych

212 791

436 541

5.2 Pozostałe zobowiązania

91 073

128 041

6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

281 940

540 725

7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

16 382

11 683

8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

4 474

4 753

8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

4 474

4 753

8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

0

0

9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

177 116

181 121

10 Pozostałe zobowiązania

260 877

290 578

11 Różnice z wyceny

635 144

588 053

12 Kapitał i rezerwy kapitałowe

120 242

120 237

Pasywa ogółem

6 935 489

7 951 039

Uwagi: Na podstawie wstępnych danych niezbadanych przez biegłego rewidenta. Ostateczna wersja rocznego skonsolidowanego bilansu Eurosystemu ukaże się po sfinalizowaniu rocznych raportów finansowych wszystkich krajowych banków centralnych należących do Eurosystemu, co ma nastąpić do końca maja 2024.
Sumy główne i cząstkowe mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.

© Europejski Bank Centralny 2024

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

HTML ISBN 978-92-899-6650-4, ISSN 2443-5139, doi:10.2866/304, QB-BT-24-001-PL-Q