Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Тестване на устройства за проверка за истинност на банкноти

Цел

За да окажат подкрепа на производителите на устройства за откриване на фалшификати в усилията им за подобряване и усъвършенстване на техните продукти, националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата предоставят възможност на производителите на такива устройства или на упълномощени от тях представители да тестват устройствата с помощта на набор от образци на фалшиви евробанкноти. Европейската централна банка публикува информация за тестваните устройства, за да помогне на потребителите да направят избор от съществуващите устройства.

Устройствата за откриване на фалшификати могат да помогнат на търговците на дребно и на други лица, използващи евробанкноти, да откриват фалшификати, но не могат напълно да заменят преценката на потребителя, основана на проверка на защитните елементи на банкнотите (повече информация за защитните елементи на евробанкнотите).

Всяко устройство се тества от НЦБ в съответствие с обща процедура на Евросистемата за тестване на способността му:

  • правилно да открива фалшиви евробанкноти, съдържащи се в тестов комплект от фалшификати (тест за фалшификати);
  • правилно да открива истински евробанкноти, съдържащи се в тестов комплект от истински банкноти (тест за разпознаване).

Целта на тестовете не е да се определи дали определено устройство е лесно за експлоатация и обслужване и е безопасно, устойчиво и т.н.

Обхват

Тези тестове се предлагат само за „устройства за автоматично разпознаване“. Устройствата за автоматично разпознаване са тези, които чрез визуален или звуков сигнал или чрез екран с текст посочват дали проверяваната банкнота е истинска или не.

Типовете устройства за проверка на истинност на банкноти, отговарящи на условията за тестване, могат да бъдат категоризирани по следния начин:

  • устройства за проверка на истинност на банкноти, обработващи единични банкноти (без пачков режим) - категория 1 а;
  • модули за приемане на банкноти, приемащи единични банкноти (без пачков режим), предназначени за интегриране в машини като автоматите за продажба на стоки - категория 1 б;
  • устройства с пачков режим за преброяване и проверка на истинност на банкноти, които не са подходящи за тестване съгласно Решение ЕЦБ/2010/14 (т.е. банкнотоброячни машини без механизъм за автоматично отделяне на съмнителни от истински банкноти) - Категория 2.

Тестовете не включват помощни средства за проверка като лупи и ултравиолетови лампи, които не предоставят автоматично резултата от проверката за истинност, а е необходимо потребителят да прецени дали проверяваната банкнота е истинска или не. Освен това банкнотообработващите машини не попадат в обхвата на тези тестове (резултати от тестове на банкнотообработващи машини).

Процедура за тестване

В теста за фалшификати се използва стандартизиран тестов комплект, съставен от истински евробанкноти, образци на открити в обращение фалшификати и допълнителни, създадени от Евросистемата мостри, които възпроизвеждат и включват определени характеристики на евробанкнотите.

Единствено типовете устройства, открили успешно всички фалшификати в тестовите комплекти, ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ. Няма да се публикуват типовете устройства, които не са успели да преминат теста.

В теста за разпознаване се използва тестов комплект, съставен от 20 истински и годни евробанкноти за всички серии и купюри, обработвани от съответния вид устройство. Единствено устройствата, допуснали успешно 90 % от истинските и годните евробанкноти в тестовия комплект, ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ, като се посочи процентът на правилно идентифицираните истински евробанкноти.

Период на валидност на резултатите от тестовете

Резултатите от тестовете се публикуват на този уебсайт в рамките на един месец след завършване на теста. Като се има предвид появата на нови фалшиви евробанкноти и редовното обновяване на тестовия комплект от фалшификати, информацията за дадено тествано устройство ще бъде премахвана от уебсайта на ЕЦБ 12 месеца след края на месеца на публикуване, освен ако устройството отново не бъде успешно тествано в извършен от НЦБ годишен тест или в повторен тест в определени случаи. При неуспешен тест на даден тип устройтво или при отказ на производителя да предостави типа устройство за тестване, от списъка/списъците незабавно ще бъде отстранена информацията за този тип устройство. Всички обобщени доклади за тестове, предоставени от НЦБ на производителя на устройството или на упълномощени от тях представители, важат само по отношение на условията на теста на датата на теста и единствено докато резултатите от теста са публикувани на този уебсайт.

Тъй като по всяко време може да се появят нови фалшификати с характеристики, различни от тези на използваните в теста банкноти, следва да се отбележи, че резултатите от тестовете за фалшификати и разпознаване, публикувани на този уебсайт, отразяват единствено способността на тестваните устройства да откриват съдържащите се в използвания тестов комплект фалшификати в деня на теста (резултати от тестове на устройства за проверка на истинност).

Заявка за тестване на устройство

Тези тестове подпомагат производителите в усилията им за подобряване и усъвършенстване на устройствата за проверка за истинност на банкноти. Производителите на устройства (или техни упълномощени представители) трябва да се свържат с НЦБ, за да заявят (повторно) тестване, което се извършва безплатно (Лица за контакт в НЦБ).