Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Testning av utrustning för äkthetskontroll av sedlar

Syfte

För att stödja tillverkare av utrustning för upptäckt av förfalskningar i deras strävan att utveckla och förbättra sina produkter, erbjuder Eurosystemets nationella centralbanker tillverkarna eller deras ombud möjlighet att testa sin utrustning med ett brett urval av typiska eurosedelsförfalskningar. Europeiska centralbanken publicerar information om den testade utrustnigen för att hjälpa sedelanvändare att välja bland tillgänglig utrustning.

Utrustning för upptäckt av förfalskningar kan hjälpa detaljhandlare och andra sedelanvändare att upptäcka förfalskningar, men de kan inte helt ersätta användarens egen bedömning av sedelns säkerhetsdetaljer (se information om säkerhetsdetaljer på eurosedlar).

Utrustnigen testas av en nationell centralbank enligt en procedur som är gemensam för Eurosystemet och som ska testa förmågan att:

  • korrekt upptäcka förfalskade eurosedlar från en testbunt (förfalskningstestet) och
  • korrekt identifiera äkta eurosedlar i en testbunt med äkta sedlar (igenkänningstestet).

Testernas syfte är inte att bestämma om en viss utrustning är användarvänlig, säker, hållbar, lätt att underhålla osv.

Omfattning

Dessa tester erbjuds enbart för utrustning för automatisk upptäckt av förfalskningar. Sådan utrustning ska genom en synlig signal eller ljudsignal eller ett textmeddelande på en skärm visa om den undersökta sedeln är äkta eller inte.

Utrustning för äkthetskontroll som kan testas kan kategoriseras som

  • utrustning för äkthetskontroll med inmatning av varje sedel (hanterar inte buntar) - Kategori 1a
  • moduler för acceptans av sedlar som matas in en och en (hanterar inte buntar) som kan integreras i t.ex. varuautomater - Kategori 1b
  • utrustning som hanterar buntar för att räkna och äkthetskontrollera sedlar som inte testas enligt beslut ECB/2010/14 (dvs. maskiner som räknar sedlar utan att misstänkta sedlar automatiskt sorteras ut från äkta) - Kategori 2.

Testerna täcker inte hjälpmedel för kontroll såsom förstoringsglas, UV-lampor osv. som inte ger ett automatiskt besked om äkthet och alltså kräver att användaren själv avgör om den kontrollerade sedeln är äkta eller inte. Dessutom omfattas inte sedelhanteringsmaskiner av dessa tester (se testresultat för sedelhanteringsmaskiner).

Testförfarande

Förfalskningstestet utförs med en standardiserad sedelbunt som består av äkta eurosedlar, typiska förfalskningar som varit i omlopp och artificiellt skapade dokument som Eurosystemet har tillverkat för att imitera vissa detaljer på eurosedlarna.

Endast utrustning som upptäcker alla förfalskningarna i testbunten publiceras på ECB:s webbplats. Utrustning som inte klarar testet kommer inte att publiceras.

Igenkänningstestet utförs med en testbunt med 20 äkta och brukbara eurosedlar för varje serie och valör som den aktuella utrustningen stödjer. Endast utrustning som framgångsrikt godkänt minst 90 procent av de äkta och brukbara eurosedlarna i testbunten publiceras på ECB:s webbplats, och det anges hur många procent av de äkta eurosedlarna som identifierats korrekt.

Testresultatens giltighetstid

Testresultaten publiceras på denna webbplats inom en månad efter att testet slutförts. Eftersom nya förfalskningar av eurosedlar upptäcks och testbunten regelbundet uppdateras kommer information om testad utrustning att tas bort från ECB:s webbplats 12 kalendermånader efter slutet av publiceringsmånaden, om inte utrustningen har blivit testad och godkänd på nytt, antingen i ett årligt test eller ett slumpmässigt omtest. Testerna utförs av de nationella centralbankerna. Om utrustningen inte godkänns i ett omtest, eller om en tillverkare inte lägger fram en typ av utrustning för omtest, kommer informationen om den typen av utrustning att tas bort från listan/listorna. Alla sammanfattande testrapporter som en nationell centralbank lämnar till tillverkaren av en viss utrusning eller tillverkarens ombud är endast giltiga för de testförhållanden som förelåg på testdagen och gäller endast så länge resultaten är publicerade på denna webbplats.

Eftersom nya förfalskningar med andra egenskaper än de som används i testet kan dyka upp när som helst ska det noteras att testresultaten på denna webbplats endast återspeglar godkänd utrustnings förmåga att upptäcka de förfalskningar som fanns med i testbunten den aktuella dagen (se testresultat för utrustning för äkthetskontroll av sedlar).

Ansöka om att få en produkt testad

Testerna stöder tillverkarna i deras strävan att utveckla och förbättra effektiv utrustning för äkthetskontroll av sedlar. Tillverkare av utrustning (eller deras ombud) ska kontakta en nationell centralbank för avgiftsfri (om)testning (se kontaktuppgifter för de nationella centralbankerna).