Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangatähtede autentimise seadmete katsetamine

Eesmärk

Selleks et aidata võltsingute tuvastamise seadmete tootjatel oma toodangut arendada ja tõhustada, pakuvad eurosüsteemi riikide keskpangad neile või nende määratud esindajatele võimalust katsetada oma seadmeid europangatähtede kõige levinumate võltsingute abil. Euroopa Keskpank avaldab teavet katsetatud seadmete kohta, et aidata pangatähtede kasutajatel valida kättesaadavate seadmete hulgast endale sobivad.

Võltsingute tuvastamise seadmed võivad küll hõlbustada võltsitud europangatähtede kindlakstegemist, kuid ei saa siiski täielikult asendada jaemüüjate ja teiste kasutajate kaalutletud otsust, mis tehakse pangatähtede turvaelementide põhjal (vt europangatähtede turvaelemendid).

Liikmesriikide keskpangad katsetavad kõiki seadmeid eurosüsteemi ühise katsemenetluse kohaselt, et teha kindlaks, kas seadmed suudavad:

  • korrektselt tuvastada katsevalimis sisalduvaid võltsitud europangatähti (võltsingute tuvastamise katse);
  • korrektselt tuvastada katsevalimis sisalduvaid ehtsaid europangatähti (ehtsate pangatähtede tuvastamise katse).

Katsete eesmärk ei ole tuvastada seadme kasutajasõbralikkust, ohutust, vastupidavust, hooldatavust jne.

Ulatus

Katsed hõlmavad ainult automaatseid tuvastusseadmeid. Sellised seadmed teavitavad märgu- või helisignaali või ekraanile ilmuva teksti abil, kas kontrollitav pangatäht on ehtne või mitte.

Katsed hõlmavad järgmisi pangatähtede autentimise seadmete liike:

  • seadmed, mis võimaldavad korraga tuvastada ühe pangatähe ehtsust (ei võimalda hulgitöötlemist), kategooria 1a;
  • pangatähti vastuvõtvad seadmed, mis võtavad korraga vastu ühe pangatähe (ei võimalda hulgitöötlemist) ning on mõeldud paigaldamiseks näiteks müügiautomaatidesse, kategooria 1b;
  • pangatähtede loendamise ja autentimise hulgitöötlusseadmed, mis ei ole katsetamiseks kõlblikud otsuse EKP/2010/14 alusel (loendusseadmed, mis ei suuda automaatselt eristada võltsimiskahtlusega ja ehtsaid pangatähti), kategooria 2.

Katsed ei hõlma hõlbustavaid kontrollivahendeid (nt suurendusklaasid, ultraviolettlambid), mis ei anna automaatset katsetulemust, vaid jätavad kasutaja otsustada, kas kontrollitav pangatäht on ehtne või mitte. Samuti ei hõlma käesolevad katsed sularahatöötluses kasutatavaid seadmeid (vt sularahatöötluses kasutatavate seadmete katsetamise tulemused).

Katsemenetlus

Võltsingute tuvastamise katses kasutatakse standardset katsevalimit, mis koosneb ehtsatest europangatähtedest, ringlusest kõrvaldatud europangatähtede võltsingutest ning eurosüsteemi loodud lisadokumentidest, mida kasutatakse europangatähtede teatud omaduste jäljendamiseks.

EKP veebilehel avaldatakse ainult seadmeliigid, mis on edukalt tuvastanud kõik valimisse kuulunud võltsingud. Katset mitteläbinud seadmeliike veebilehel ei avaldata.

Ehtsate pangatähtede tuvastamise katse läbiviimiseks kasutatakse iga seeria ja nimiväärtuse puhul, mida vastav seadmeliik toetab, kahekümnest ehtsast ja ringluskõlblikust europangatähest koosnevat valimit. EKP veebilehel avaldatakse ainult seadmeliigid, mis on edukalt tuvastanud 90% valimisse kuuluvatest ehtsatest ja ringluskõlblikest pangatähtedest. Iga seadme puhul märgitakse, mitu protsenti ehtsatest europangatähtedest seade korrektselt tuvastas.

Katsetulemuste kehtivusaeg

Katsetulemused avaldatakse käesoleval veebilehel ühe kuu jooksul alates katse tegemise kuupäevast. Kuna ringlusse lisandub üha uusi europangatähtede võltsinguid ja katsevalimit ajakohastatakse pidevalt, kõrvaldatakse katsetatud seadet käsitlev teave EKP veebilehelt 12 kuud pärast avaldamiskuu lõppu, välja arvatud juhul, kui seade on edukalt läbinud iga-aastase korduskatse või kui liikmesriikide keskpangad on seda vajaduse tekkides uuesti katsetanud. Samuti kõrvaldatakse seadmeliigiga seotud teave loetelu(de)st kohe, kui seadmeliik ei läbi korduskatset või kui tootja keeldub katse tegemisest. Kokkuvõtlikud aruanded, mida liikmesriikide keskpangad esitavad seadmete tootjatele või nende määratud esindajatele, kehtivad ainult katse tegemise päeval valitsenud katsetingimuste osas ning ajal, kui katsetulemused on avaldatud käesoleval veebilehel.

Kuna pidevalt võib lisanduda uusi võltsinguid, mis erinevad omaduste poolest katses kasutatavatest pangatähtedest, tuleb silmas pidada, et käesoleval veebilehel avaldatud katsetulemused kajastavad katsetatud seadmete suutlikkust tuvastada üksnes selliseid võltsinguid, mis kuulusid katse läbiviimise päeval katsetatavasse valimisse (vt pangatähtede autentimise seadmete katsetamise tulemused).

Taotlus seadmete katsetamiseks

Katsed aitavad pangatähtede autentimise seadmete tootjatel oma toodangut arendada ja tõhustada. Tasuta (kordus)katsete tegemiseks palume tootjatel või nende määratud esindajatel pöörduda liikmesriigi keskpanga poole (vt keskpankade kontaktandmed).