Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Zkoušky zařízení pro ověřování pravosti bankovek

Účel

Národní centrální banky (NCB) Eurosystému nabízejí výrobcům zařízení pro ověřování pravosti bankovek nebo jejich jmenovaným zástupcům možnost podrobit tato zařízení zkoušce za použití širokého spektra reprezentativních padělků eurobankovek s cílem podpořit výrobce zařízení pro ověřování pravosti bankovek v jejich úsilí o vývoj a zdokonalování těchto produktů. Evropská centrální banka zveřejňuje informace o zařízeních podrobených zkoušce, aby uživatelům bankovek pomohla při výběru z dostupných zařízení.

Zařízení pro ověřování pravosti bankovek mohou maloprodejcům a dalším uživatelům eurobankovek pomoci při ověřování pravosti, ale nemohou zcela nahradit uživatelův vlastní uvážený názor založený na kontrole ochranných prvků bankovek (viz informace o ochranných prvcích eurobankovek).

Jednotlivá zařízení přezkušuje v souladu se společným postupem Eurosystému některá z národních centrálních bank, aby zjistila jejich schopnost:

  • správně rozpoznávat padělky eurobankovek obsažené ve zkušební sadě padělaných bankovek („rozlišovací zkouška“),
  • správně určit pravé eurobankovky obsažené ve zkušební sadě pravých bankovek („rozpoznávací zkouška“).

Účelem těchto zkoušek není určit, zda je určité zařízení uživatelsky vstřícné, bezpečné, odolné, zda je jeho údržba snadná, atd.

Rozsah působnosti

Tyto zkoušky jsou nabízeny pouze pro „zařízení pro automatické rozpoznávání padělků“. Ta indikují viditelným nebo akustickým signálem či na textovém displeji, zda byla kontrolovaná bankovka vyhodnocena jako pravá, či nikoli.

Typy zařízení pro ověřování pravosti bankovek způsobilé ke zkoušení lze rozdělit následujícím způsobem:

  • samostatná zařízení pro ověřování pravosti bankovek s individuálním vkládáním bankovek (bez hromadného zpracování) – kategorie 1a;
  • přijímače bankovek s individuálním vkládáním bankovek (bez hromadného zpracování), které se včlení do strojů, jako jsou prodejní automaty – kategorie 1b;
  • zařízení ke hromadnému zpracování, která bankovky spočítají a ověří, jež nejsou vhodná ke zkoušce podle rozhodnutí ECB/2010/14 (tj. počítací stroje bez automatického oddělování podezřelých bankovek od bankovek pravých) – kategorie 2.

Tyto zkoušky nezahrnují pomůcky k ověřování pravosti, jako jsou lupy a ultrafialové lampy, které neposkytují výsledek kontroly pravosti automaticky, a vyžadují tedy rozhodnutí uživatele o pravosti kontrolované bankovky. Dále se tyto zkoušky nevztahují na stroje na zpracování bankovek (viz výsledky zkoušek strojů na zpracování bankovek).

Postupy zkoušení

Rozlišovací zkouška se provádí za použití standardizované sady bankovek, která se skládá z pravých eurobankovek, ze vzorků padělků nalezených v oběhu a z uměle vytvořených materiálů zhotovených Eurosystémem, které mají napodobovat a mít určité vlastnosti eurobankovek.

Na internetových stránkách ECB se zveřejní pouze typy zařízení, které úspěšně odhalily všechny padělky ve zkušební sadě. Typy zařízení, které u zkoušky neobstály, se nezveřejní.

Rozpoznávací zkouška se provádí za použití zkušební sady 20 pravých a upotřebitelných eurobankovek pro každou sérii a nominální hodnotu, kterou má být příslušný typ zařízení schopen zpracovat. Na internetových stránkách ECB se zveřejní pouze ty typy zařízení, které úspěšně přijaly 90 % pravých a upotřebitelných eurobankovek ve zkušební sadě, a dále údaj o tom, u kolika procent pravých bankovek jejich pravost zařízení správně potvrdilo.

Doba platnosti výsledků zkoušky

Výsledky zkoušky se zveřejňují na těchto internetových stránkách do jednoho měsíce od provedení zkoušky. Vzhledem k tomu, že se do oběhu dostávají nové padělky eurobankovek, a že je tedy zkušební sada padělků pravidelně doplňována, informace o zařízení podrobovaném zkoušce budou z internetových stránek ECB odstraněny 12 kalendářních měsíců od konce měsíce, kdy byly zveřejněny, pakliže zařízení mezitím neobstálo u opakované zkoušky, ať už u každoroční zkoušky nebo u opakované zkoušky provedené ad hoc některou z centrálních bank. Pokud určitý typ zařízení u těchto zkoušek neuspěje nebo jej k ní výrobce odmítne přihlásit, budou informace o daném typu zařízení z příslušného seznamu či seznamů neprodleně odstraněny. Souhrnná zpráva o zkoušce, kterou národní centrální banka poskytuje výrobci zařízení nebo jmenovanému zástupci výrobce, je platná pouze s ohledem na podmínky zkoušky v den jejího konání a pouze během doby, po kterou je zveřejněna na těchto internetových stránkách.

Vzhledem k tomu, že se mohou kdykoli objevit nové padělky, které se svými vlastnostmi liší od bankovek použitých ve zkoušce, je třeba zdůraznit, že výsledky rozlišovací a rozpoznávací zkoušky zveřejněné na těchto internetových stránkách vyjadřují pouze schopnost zkoušeného zařízení zachytit padělky obsažené ve zkušební sadě použité v den zkoušky (viz výsledky zkoušky zařízení pro ověřování pravosti bankovek).

Zaregistrujte svůj výrobek ke zkoušce

Tyto zkoušky přispívají k úsilí výrobců vyvíjet a zdokonalovat zařízení pro ověřování pravosti bankovek. Chtějí-li se výrobci zařízení (nebo jejich jmenovaní zástupci) zaregistrovat ke zkoušce, případně k opakované zkoušce, které jsou bezplatné, je třeba, aby se obrátili na národní centrální banku (viz kontaktní osoby v NCB).